Seismikk-test for første gang i Norge

Seismikk-test for første gang i Norge

For fyrste gong i norsk tunneldriving er det testa om seismikk kan vere eit supplement til sonderingsboring og kjerneboring. Testen kan gi svar på om metoden kan brukast når Rogfast startar.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Ved planlegging av undersjøiske tunnelar som Ryfast og Rogfast er resultata frå seismiske undersøkingar det som fastset om prosjektet lèt seg gjennomføre og kvar traséen for tunnelen skal gå. I Noreg er det likevel ikkje tradisjon for å bruke seismikk under bygging av tunnelar. Til no har det berre vore brukt sonderingsboring og kjerneboring. Kjerneboring er imidlertid tidkrevjande og kostbart, og blir normalt nytta i liten grad. Seismikk derimot er billig og tek berre fem timar.

Eit supplement til kjerneboring

– Eg trur denne velkjente metoden kan bli eit supplement til tradisjonell sonderboring og kjerneboring - også her i landet. Årsaka til at vi ikkje har brukt dette, er fyrst og fremst at vi har betre fjell for bygging av tunnelar enn dei har i resten av sør- og mellom-Europa, og at vi ikkje har tradisjon å bruke seismikk under bygging. Testen kan gi svar på om metoden kan brukast når Rogfast startar, seier seniorgeolog i Ryfast, Øyvind Riste.

Han var med då firmaet Amberg Technologies skøyt seismikk i Hundvågtunnelen i Stavanger. Det blei bora 24 hol to meter inn i fjellet, som blir brukt som skytehol. Lydbølgjene blir deretter analyserte for å kartleggje bergkvalitetane.

– Vi kan med sikkerheit seie korleis bergartane er 150 meter fram frå tunnelveggen (stuffen), fortel Philippe Matter, som er direktør for Europakontoret til Amber. Han har tru på at Noreg er det neste landet som tek i bruk seismikk i tunneldrift.

– Seismikk vil aldri kunne erstatte kjerneboring, for utskriftene vi får er ikkje like nøyaktige. Men i nokre tilfelle kan det spare oss for mykje tid, meiner Riste. Han er spent på om testresultata vil samsvare med bergkvaliteten entreprenøren no skal gjennom. Svara om fire veker.

Kan bli aktuelt på Rogfast

Prosjektleiar i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal vurderer å bruke teknikken når Rogfast skal byggjast. Tunnelen under Boknafjorden er med sine 27 kilometer verdas lengste undersjøiske tunnel, og då kan seismikk bli eit supplement. I Europa er det vanleg å leggje seismikk inn i kontrakten med entreprenøren, men Espedal vurderer å lære Statens vegvesen sine eigne kontrollingeniørar å bruke utstyret.

– Då kan vi kjøpe inn eit sett, og bruke det same utstyret på alle tunnelane. Vi vil drive tunnel på åtte stuffar, og då kan seismikk vere eit effektivt verkty, seier Espedal.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen