Satser på grensekryssende godstransport

Satser på grensekryssende godstransport

- Gode og effektive transportårer er avgjørende for at varer skal komme fram til folk og næringsliv i tide. Det er derfor svært positivt med internasjonale tiltak som gir bedre og enklere rammevilkår for godstransport på bane.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Godskorridoren, som Norge er en del av, skal bidra til å gjøre varetransport på bane mer konkurransedyktig på tvers av landegrensene. Regjeringen vil legge til rette for at infrastrukturen på den norske delen av korridoren blir stadig bedre. Dette vil i første rekke skje ved å forbedre infrastrukturen.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i Wien i går deltok på lanseringen av fire nye grensekryssende godskorridorer i Europa.

ScanMed

Østfoldbanen mellom Oslo og Kornsjø utgjør den norske delen av godskorridoren Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed). Korridoren består av et sammenhengende linjenett gjennom Europa, fra Oslo i nord til Palermo i sør, og strekker seg gjennom landene Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike og Italia.

[img id="2"]

Fra før er det etablert fem grensekryssende godskorridorer i vår verdensdel, slik at det nå er ni alt i alt i Europa.

Wien viktig for nye forretningskonsepter og ideer

- På markeringen i Wien diskuterte europeiske politikere, transportmyndigheter og næringslivsaktører forretningskonsepter og ideer som kan bidra til å gjøre godskorridorene mer attraktive. En åpen og konstruktiv dialog er helt nødvendig. Alt handler heller ikke bare om skinnegående transport. Et godt forretningskonsept kan bestå av deler av godskorridoren i kombinasjon med andre transportformer, og da gjerne sjøtransport, sier Solvik-Olsen.

For lang framføringstid, for dårlig pålitelighet og for knapp kapasitet i forhold til etterspørselen på deler av linjenettet. Dette er faktorer som har bidratt til å gjøre godstransport på bane lite effektiv i Europa. Etableringen av de grensekryssende godskorridorene er en viktig del av EUs arbeid med å forbedre og forenkle rammevilkårene for den skinnegående godstransporten.

Med godskorridorene blir systemet enklere

Tanken bak godskorridorene er at det skal bli enkelt for transportkjøpere å få fraktet gods mellom flere land med tog. Én av de viktigste endringene for å få bedre kvalitet på de internasjonale ruteleiene, er at togselskaper og speditører ikke lenger vil trenge å ta kontakt med de respektive landenes infrastrukturforvaltere for å bestille ruteleier. Nå bygges de nasjonale systemene gradvis ned. Såkalte One-stop shop (OSS) blir ansvarlig for å behandle søknader om ruteleier i korridoren. Inntil videre er OSS for ScanMed-korridoren etablert i Tyskland. Ansvaret for koordineringen av de internasjonale godsruteleiene flyttes altså fra togselskapene til infrastrukturforvalterne.

[img id="1"]

I ScanMed-korridoren vil togselskapene bli tilbudt reservert kapasitet på strekningen Oslo–Palermo. I første omgang det være mulig å sette opp to til tre tog til og fra Alnabru og noen flere nedover i Europa. Tilbudet skal raskt utvides, slik at inntil fem ruteleier til og fra Norge blir tilgjengelig på bestemte tidspunkter gjennom døgnet.

Legger forholdene til rette for ScanMed-korridoren

Effektive og konkurransedyktige godskorridorer forutsetter en pålitelig og kapasitetssterk infrastruktur.

- Når Follobanen er ferdig i 2021, får vi fire spor mellom Oslo og Ski, mot dagens to. Vi legger opp til at sammenhengende dobbeltspor på Østfoldbanens vestre linje fram til Halden skal stå ferdig i 2030. Den økte kapasiteten på Østfoldbanen kommer også godstransporten og dermed ScanMed-korridoren til gode. Vi er dessuten i full gang med å styrke vedlikeholdet av jernbanenettet. Dette bidrar til en driftsstabil jernbaneinfrastruktur, og dette er en forutsetning for at næringslivet skal ha tillit til godstransport på bane, sier Solvik-Olsen.

Signal- og sikringssystemet ERTMS skal i tillegg innføres på det europeiske jernbanenettet. Denne teknologien testes ut i Norge, og planen er å innføre ERTMS på det norske jernbanenettet. Felles signalteknologi i alle land vil bidra til en mer smidig og sikrere transport mellom landene.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen