Samhandling og deling er nøkkel til fremtiden

Samhandling og deling er nøkkel til fremtiden

Oppskriften på et vellykket byggeprosjekt med bruk av kun digitale modeller er sammensatt av god strategi, holdningsendring og rett teknologi. I tillegg må det utvikles god samhandling internt i bedriften og mellom alle aktørene i byggeprosessen.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Lykkes man med denne oppskriften, lykkes man med prosjektet – noe som vil gi uante muligheter, også de man ennå ikke har sett. Med BIM kan vi arbeide sammen på helt andre måter, som vil kunne gi mindre byggekostnader og mindre byggefeil. Den som sier dette er teknologisjef Marius Jablonskis i Norconsult som fortsetter:

– Men å bygge papirløst i praksis er krevende, fordi vi er inne i en fase hvor to generasjoner møtes og begge må forholde seg til en holdningsendring, først og fremst i egen bedrift, men også ute sammen med de andre aktørene i næringen, forteller han.

[img id="1"]

Utgangspunktet til Jablonskis er at mennesket av natur er reservert til nye ting, og liker egentlig ikke det ukjente. Skal man virkelig lykkes med utnyttelsen av de fremtidige mulighetene ved digitale byggemodeller, er det nødvendig å utfordre gamle vaner. Jablonskis mener at bedriftene – fra ledelsen og ned – må våge mer, og utforme overordnete strategier som ikke bare er i samsvar med selskapets mål, men også visjonene og målene til byggherren. Han mener det siste er svært viktig, hvis digitaliseringen skal kunne gi de samfunnsmessige gevinstene som potensielt følger med et vellykket BIM-prosjekt.

– Bruk av BIM gir bransjene unike muligheter til å samle seg om det som bør være hovedmålet i alle prosjekter, nemlig å strekke seg etter målene som byggherren har satt for å nå sine visjoner. For å få til det må de enkelte bedriftene i prosjektet være mer samkjørte og åpne, og i langt større grad være villige til å dele med andre bedrifter – også konkurrenter. Slik er det dessverre ikke alltid i dag, sier han.

Jablonskis forteller at nå bruker de enkelte bedriftene mye tid på utviklingen av egne strategier knyttet til prosessene med BIM-modellene (Bygnings Informasjons Modellering). Men dessverre finner hvert selskap ofte opp ”hjulet” på nytt når de utvikler egne digitale modeller på en lukket måte.

– Konsekvensen blir at alle selskapene som er involvert i prosjektet til slutt sitter igjen med hvert sitt unike ”BIM-hjul”, som er tilpasset arbeidsflyten hos den enkelte bedrift. Spørsmålet er om man kommer raskest til hovedmålet ved å utvikle hvert sitt hjulsett, og om dette er bra, spør han.

[img id="2"]

Jablonskis mener at BIM-strategiene til selskapene burde vært bedre samkjørt. Det ville blitt mer effektivt og gitt en større samfunnsmessig gevinst enn i dag.

– Utfordringen prosjekteringsgrupper og utbyggere møter i hverdagen, er at det ikke finnes noe felles definerte krav til hvordan BIM-modellene skal brukes og leveres. I dag har vi heller ikke noe mandat til en nasjonal standard, på lavere, praktisk nivå. De store statlige virksomhetene etablerer i dag eksempler, men det er viktig at resten av næringen også følger etter, sier Jablonskis.

Når det gjelder åpenBIM slik den er i dag, er den ikke fullkommen. Spørsmålet er om den vil bli perfekt, spør Jablonskis retorisk. I dag er IFC (åpenBIM) lik en Google oversetter. Oversetter vi fra norsk til kinesisk med den, kan man forstå hovedinnholdet, men spesielt bra blir det ikke. Verre blir det hvis du oversetter tilbake til norsk igjen, sier han.

– Vi må spørre oss hvorfor vi skal benytte åpenBIM? Er det for å kunne dele modeller uten å dele maler og annen egenutviklet materiale? Eller er det fordi det gir en optimal utveksling av data mellom ulike formater, spør Jablonskis.

ÅpenBIM har klare begrensninger, men det blir bedre og bedre hvert år, sett fra et teoretisk perspektiv. Spørsmålet er når vi skal si at utvekslingsformatene er gode nok, når det når 95 % uten tap av informasjon, eller 100 %, spør Jablonskis igjen.

Det er ingen programvare eller formater som er perfekte. Dette handler ikke om religion, men om å hele tiden være oppdatert på hva som fungerer best til den enkelte oppgave, eller det enkelte prosjekt. Samtidig må vi hele tiden være en pådriver opp mot programvareleverandørene slik at våre behov blir ivaretatt. Det beste er å kunne utveksle informasjon uten frykt for å gi ut for mye informasjon til de andre, forteller han.

[img id="3"]

Jablonskis mener man må bli kvitt frykten og mangelen på deling som råder i næringen, og i stedet fokusere på årsaken hvorfor bedriftene ikke vil dele. Man må også tenke på konsekvensene hvis bedriftene delte mer.

– Hvis alle aktørene deler, ville man virkelig miste konkurransefortrinn? Ville man ikke heller utvikle en åpnere kultur der man kunne lære mer av hverandre? Ville en slik strategi heller bidratt til et styrket samarbeid og mer verdiskapning i næringen, et fortrinn som kunne gitt alle en boost gjennom implementeringen og bruken av BIM, spør han.

Jablonskis påpeker at næringen står overfor mange ubesvarte spørsmål om den digitale fremtiden. Han understreker at vi trolig er de første i menneskehetens historie som opplever at ferdigutviklet teknologi ligger langt foran mennesket fantasi til å utnytte den.

– Teknologien ligger ikke bare foran oss, men også før oss. Overgangen til BIM har gitt oss et meget kraftig verktøy, som er ulikt alt annet enn det vi tidligere har hatt tilgang til. Skjønt, i stedet for å eksperimentere med hvordan man kan utnytte dataverktøyet fullt ut, bruker mange BIM til å skape seg et konkurransegrunnlag som likner håndtegnete avtaledokumenter, der man bruker BIM-modeller til å generere 2D kontraktsdokumenter, forteller han.

– Tiden er nå inne for at bransjen endrer seg. Utviklingen på teknologisiden gir oss store muligheter. Men hvis disse skal utnyttes maksimalt må det inn en holdningsendring, hos alle. Hvis byggherrer, konsulentselskaper, arkitekter, kontraktører og leverandører åpner opp og blir mer engasjerte, åpner dette for innovasjon. Men det krever vilje til samarbeid. For å utnytte BIM-potensialet må vi, i stedet for å tilpasse den nye teknologien til dagens prosesser, fokusere på å tilpasse eksisterende prosesser til nye teknologier, sier Jablonskis.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen