Samferdselsministeren: - På vei til mer miljøvennlig ferjetransport

Samferdselsministeren: - På vei til mer miljøvennlig ferjetransport

- Riksveiferjene er viktige ledd i gode transportårer langs kysten. Regjeringen vil også legge til rette for at ferjene bidrar bedre til å redusere miljøbelastningen fra transportsektoren. I utarbeidingen av opplegg for nye ferjeanbud kan vi samarbeide tettere med den norske maritime kompetansen for å utvikle og ta i bruk lavutslipps- og nullutslippsteknologi. Dette vil også bidra til at norske verft og leverandørbedrifter kan holde seg i verdenstoppen når det gjelder miljøteknologi. Samtidig skal ferjene løse konkrete transportoppdrag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Norge har sterke maritime klynger med gode tradisjoner for å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Statens kjøp av ferjetjenester kan være med på å fremme utvikling av enda mer miljøvennlige skipskonsepter.

- Vi mener alvor når vi snakker om å utvikle den norske maritime klyngen og satse på miljøvennlig transport. Men vi innser også at dette er tidkrevende prosesser. Derfor gjør vi nå noen tilpasninger i arbeidet med utlysing av nye ferjekontrakter, slik at både myndighetene og ferjerederiene kan forberede seg bedre.

- Ferjesambandene i Boknafjorden og Bjørnefjorden, langs E39 i Rogaland og Hordaland, trafikkeres i dag med LNG-ferjer, og har kontrakt ut 2016. Vi ønsker å få vurdert og eventuelt realisert enda bedre miljøløsninger i disse sambandene.  Nå utlyser vi derfor anbud med ett års varighet. På denne måten skaffer vi oss nødvendig tid til å få utarbeidet konkurransegrunnlag for langsiktige kontrakter, der det legges stor vekt på miljøhensyn.

- Konkurransegrunnlaget for 2017 er i hovedsak en forlenging av dagens tilbud, basert på tre ferjer i begge sambandene.  Det vil likevel bli stilt krav om egnet reservefartøy til Boknafjordsambandet når en av ferjene er ute av drift eller blir brukt som reserveferje i Bjørnafjorden, sier samferdselsministeren.

Se også "Presentasjoner - Fremtidens kysttransport, teknologi og løsninger" på ShortSeaShipping.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen