Samferdselsministeren: - På vei til mer miljøvennlig ferjetransport

Samferdselsministeren: - På vei til mer miljøvennlig ferjetransport

- Riksveiferjene er viktige ledd i gode transportårer langs kysten. Regjeringen vil også legge til rette for at ferjene bidrar bedre til å redusere miljøbelastningen fra transportsektoren. I utarbeidingen av opplegg for nye ferjeanbud kan vi samarbeide tettere med den norske maritime kompetansen for å utvikle og ta i bruk lavutslipps- og nullutslippsteknologi. Dette vil også bidra til at norske verft og leverandørbedrifter kan holde seg i verdenstoppen når det gjelder miljøteknologi. Samtidig skal ferjene løse konkrete transportoppdrag, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Norge har sterke maritime klynger med gode tradisjoner for å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Statens kjøp av ferjetjenester kan være med på å fremme utvikling av enda mer miljøvennlige skipskonsepter.

- Vi mener alvor når vi snakker om å utvikle den norske maritime klyngen og satse på miljøvennlig transport. Men vi innser også at dette er tidkrevende prosesser. Derfor gjør vi nå noen tilpasninger i arbeidet med utlysing av nye ferjekontrakter, slik at både myndighetene og ferjerederiene kan forberede seg bedre.

- Ferjesambandene i Boknafjorden og Bjørnefjorden, langs E39 i Rogaland og Hordaland, trafikkeres i dag med LNG-ferjer, og har kontrakt ut 2016. Vi ønsker å få vurdert og eventuelt realisert enda bedre miljøløsninger i disse sambandene.  Nå utlyser vi derfor anbud med ett års varighet. På denne måten skaffer vi oss nødvendig tid til å få utarbeidet konkurransegrunnlag for langsiktige kontrakter, der det legges stor vekt på miljøhensyn.

- Konkurransegrunnlaget for 2017 er i hovedsak en forlenging av dagens tilbud, basert på tre ferjer i begge sambandene.  Det vil likevel bli stilt krav om egnet reservefartøy til Boknafjordsambandet når en av ferjene er ute av drift eller blir brukt som reserveferje i Bjørnafjorden, sier samferdselsministeren.

Se også "Presentasjoner - Fremtidens kysttransport, teknologi og løsninger" på ShortSeaShipping.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen