Samferdselsministeren er klar for Bypakke Grenland

Samferdselsministeren er klar for Bypakke Grenland

- Det er viktig å skape byregioner som fungerer bedre for innbyggere og næringsliv. Gjennom utbygging av veier, tilrettelegging for kollektivtrafikk og bedre infrastruktur for gående og syklende, kan vi styrke Grenland som en attraktiv og konkurransedyktig region. Jeg er fornøyd med at vi øker det statlige bidraget, slik at det blir færre bomstasjoner enn opprinnelig planlagt.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om utbygging og finansering av Bypakke Grenland fase 1.

Forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, gjelder første fase i en trinnvis utbygging og forbedring av transportsystemet i Grenland.

Bypakke Grenland omfatter kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan. Målet med pakken er å bidra til bedre bymiljø, økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og bedre forhold for kollektivtransport, gående og syklister. Utbyggingen fører til nyttige forbedringer, særlig for næringslivets transporter.

Økonomisk ramme - 2,7 milliarder kroner

I fase 1 legges det særlig vekt på å forbedre dagens transportsystem, med blant annet utbygging av riksvei 36 som trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé på den 3,6 kilometer lange strekningen Skyggestein – Skjellbredstrand i Skien kommune og oppgradering av en 1,3 kilometer lang strekning på fylkesvei 32, mellom Gimle og Augestadveien, i Porsgrunn kommune.

[factbox id="1"]

I tillegg til de to veiprosjektene omfatter bypakken tiltak for næringslivets transporter, utbygging av gang- og sykkelveier, tiltak for kollektivtransport, bedre bymiljø og økt trafikksikkerhet.

Den samlede økonomiske rammen for Bypakke Grenland fase 1 er anslått til om lag 2,7 milliarder kroner. Det er lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av fase 1. I tillegg kommer statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

Den lokalpolitiske tilslutningen bygget på et opplegg med bompengefinansiering og finansiering fra stat, kommuner og fylkeskommuner, med 16 bomstasjoner. Opplegget som nå legges fram for Stortinget har færre bomstasjoner og økt statlig bidrag sammenlignet med det som tidligere ble vedtatt lokalt.

310 millioner kroner mer i statlige midler og færre bomstasjoner

Regjeringens forslag om utbygging og finansiering bygger på forutsetningene som er lagt til grunn fra lokalt hold. Forslaget inneholder likevel noen viktige endringer for prosjektet riksvei 36 Skyggestein – Skjelbredstrand: Regjeringen forutsetter at prosjektet, som er anslått å koste 570 millioner kroner, skal finansieres fullt ut av statlige bevilgninger. I Nasjonal transportplan 2014-2023 ble det forutsatt delvis bompengefinansiering og 270 millioner kroner i statlige midler. Regjeringens forslag betyr dermed 310 millioner kroner mer i statlige midler enn tidligere lagt til grunn.

I tillegg er det utelatt tre bomstasjoner som tidligere var lagt til grunn for prosjektet. Dette betyr at bilistene vil spare 310 millioner kroner, i tillegg til reduksjoner som gjelder driftskostnader for tre bomstasjoner og en del rentekostnader.  Gevinster fra den nasjonale bompengereformen kommer også i tillegg.

I forslaget blir det vist til at gjennomføringen av Bypakke Grenland er avhengig av at lokale myndigheter slutter seg til den finansieringsplanen som er presentert i forslaget. Det blir også vist til at Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til ønsket om å benytte bompenger til drift av kollektivtransporten.

Rentekompensasjon for bompengelån – skal komme bilistene til gode

I forslaget er bompengeopplegget basert på 6,5 prosent lånerente. Regjeringen legger nå opp til en omorgansiering fra dagens mange bompengelselskaper til et fåtall selskaper. I tillegg vil regjeringen innføre en ordning med statlig bidrag til reduserte bompengeutgifter i prosjekter som blir lagt inn et av de nye bompengeselskapene.

- En slik rentekompensasjon skal komme bilistene til gode i form av lavere takstnivå eller kortere innkrevingsperiode. Det er en forutsetning for rentekompensasjonen at prosjektet blir lagt inn i et av de nye bompengeselskapene når disse er etablerte, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Tverrpolitisk glede

– I dag har vi lyst til å gi statssekretær Bård Hoksrud en blomst. Han har lovet at han skal få bypakka til behandling før sommeren, og nå ser det ut til at vi skal få til det. I tillegg kommer det mer penger inn i prosjektet. Det er vi veldig glade for, sier Øystein Beyer, ordfører i Porsgrunn.

–  Vi har holdt på med denne saken i mange år, og vi har hatt litt ulike vurderinger. I dag er det tverrpolitisk glede over at regjeringen har lagt frem en god proposisjon og for de ekstra midlene staten bidrar med, sier fylkesordfører Riis-Johansen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen