Rv. 83 sør for Harstad sikrere for MC

Rv. 83 sør for Harstad sikrere for MC

Rv. 83 rett sør for Harstad er første strekning i Troms hvor det nå er gjort en ekstra innsats for å gjøre det ekstra sikkert for de som kjører motorsykkel. Målet er 0 alvorlige skadde og drepte.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Som en av de aller første strekningene i Nord-Norge er det gjennomført en rekke tiltak på rv. 83 sør for Harstad, for å gjøre det ekstra trygt for de som kjører motorsykkel.

Motorsykkelføreren sitter utsatt til, og når uhellet er ute er det ofte terreng og objekter langs vegen som utgjør en trussel mot føreren. Statens vegvesen har en nasjonal plan for å bedre trafikksikkerheten på vegene våre, og i den planen er det bestemt at man skal opprette såkalte 0-visjonsstrekninger for MC-ulykker, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

En typisk MC-strekning

Etter en vurdering ble strekningen mellom Tjeldsundbrua og Mølnåstunnelen sør for Harstad valgt ut som en slik 0-visjonsstrekning, som den andre strekningen i Nord-Norge. Strekningen ble valgt ut fordi dette er en typisk MC-strekning med mange utfordrende partier og svinger. Det er mange forbedringsmuligheter og mye trafikk på denne strekningen.

Det har også vært relativt mange ulykker på strekningen, 5 ulykker med 6 involvert, hvor en av dem var en dødsulykke (tall fra 2001-2011).

Etter en inspeksjon av strekningen ble det foreslått en del konkrete tiltak, og Vegvesenet har hatt et godt samarbeid med Norsk Motorcykkel Union (NMCU) i dette arbeidet.

– Strekningen har utfordringer som mange svinger med dårlig sikt, lavt rekkverk, usikret sideterreng, løs grus i sving, ujevn vegskulder, slitasjespor og påkjøringsfarlige skiltoppsett, sier Jørgensen.

Tiltakene kan i seg selv ikke hindre ulykkene, men skulle uhellet først være ute skal de gjøre konsekvensene mindre.

900 meter underskinner

På strekningen har vi hevet ca. 1100 meter rekkverk og montert ca. 900 m underskinner. I tillegg har vi utbedret 22 rekkverksavslutninger, og utbedret grøfter og skråninger. Disse tiltakene er også gunstige for bilister.

Det er brukt om lag 1,3 million kroner til dette, det vil si ca. 1450 kroner pr. meter.

– Det viktigste av disse tiltakene er monteringen av underskinner på autovernet. Det skal hindre at MC-føreren sklir under autovernet og skader seg på stolper også videre, sier Jørgensen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen