Planlagt motorvegbru for E16 over Kroksund i Hole kommune sett mot sør. Til venstre utfylling i Sundvollen, til høyre skimtes prosjekt E16 Skaret – Høgkastet.
Planlagt motorvegbru for E16 over Kroksund i Hole kommune sett mot sør. Til venstre utfylling i Sundvollen, til høyre skimtes prosjekt E16 Skaret – Høgkastet. (Illustrasjon: Bane NOR)

Ringeriksbanen og E16: Kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge

40 kilometer dobbeltsporet jernbane Sandvika-Hønefoss og 15 kilometer E16 Høgkastet-Hønefoss gir et kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur har tidligere skrevet om at de reisende blir vinnerne med Ringeriksbanen og ny E16.

Forslag til reguleringsplan for prosjektet er nå ferdigstilt og oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planen viser i detalj forslag til trasé for ny E16 og Ringeriksbanen.

–Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl. Vi ser fram til departementets behandling og vurdering av planen, sier prosjektleder Morten Klokkersveen fra Bane NOR.

Raskere og tryggere mellom Ringerike og hovedstadsregionen

Ringeriksbanen gir en reisetid på 20 minutter mellom Sandvika og Hønefoss med stopp på Sundvollen. Det er 50 minutter raskere enn i dag.

Halvert reisetid Sundvollen-Hønefoss

Ny fire felts E16 på hele strekningen øker vegkapasiteten, løser dagens køproblemer og bidrar til økt trafikksikkerhet og en betydelig ulykkesreduksjon.

E16-delen av Fellesprosjektet, Høgkastet (Sundvollen)-Hønefoss, vil halvere reisetiden på strekningen Sundvollen-Hønefoss.

Sundvollen og Kroksund i Hole kommune. Ny E16 Høgkastet-Hønefoss starter i forgrunnen t.v.. I bakgrunnen kommer jernbanen fra Sandvika i tunnel ut ved Sundvollen. Illustrasjon: Bane NOR

Bedre framkommelighet

Sammen med utbyggingen av de andre E16-delstrekningene mellom Bærum og Midtre Buskerud blir vegen langt mindre utsatt for stenging og får større fleksibilitet ved uønskede hendelser og planlagt vedlikehold.

Fellesprosjektet anbefaler ikke å bygge et motorvegkryss på Helgelandsmoen fordi det etter prosjektets mening har liten nasjonal og regional betydning. Dessuten har et slik kryss uforholdsmessig store kostnader i forhold til samfunnsnytten.

Elnestangen i Hole kommune. Her slutter E16 Skaret-Høgkastet og E16 Høgkastet-Hønefoss starter. Illustrasjon: Bane NOR

Landbruks- og friluftsfond

Prosjektet tar relativt store landbruksområder både permanent og under anleggstiden. Men alle arealer som midlertidig beslaglegges under anleggstiden, skal reetableres til landbruksformål etter at prosjektet er ferdig.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen