Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene

Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene

Hele 90 prosent av svarbedriftene melder om god oppdragsmengde i en medlemsundersøkelse gjennomført av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

MEF gjennomfører medlemsundersøkelsen to ganger i året. Den siste undersøkelsen ble foretatt i juni og 843 bedrifter deltok.

– Medlemsundersøkelsen viser at det er sterk optimisme i norsk anleggsbransje om dagen. Eksempelvis gir 18 prosent av svarbedriftene tilbakemelding om at oppdragsmengden er såpass god at de vurderer å ansette flere, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF.

Myndigheter og offentlige byggherrer har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å lette de administrative kravene som entreprenørene står overfor

Til tross for god oppdragsmengde oppgir 70 prosent av svarbedriftene at de har ledig kapasitet til å påta seg nye oppdrag de neste seks månedene.

– Kapasitetssituasjonen kan nok forklares med at entreprenørene har posisjonert seg for videre høy aktivitet i anleggsmarkedet og økt egen kapasitet gjennom ansettelser eller sammenslåinger. Det er nå viktig at politikerne følger opp vedtatte investeringsplaner, som ny Nasjonal transportplan, i de årlige budsjettene. Investeringsplaner som forskyves vil i verste fall få negativ innvirkning på sysselsettingen, sier Trond Johannesen.

[img id="1"]

Næringspolitiske prioriteringer

I undersøkelsen har bedriftene også fått spørsmål om hvilken næringspolitisk sak de mener politikerne bør prioritere de neste fire årene. De tre sakene som har fått høyest svarandel er i prioritert rekkefølge: 1) Satsing på infrastruktur, 2) Forenkling av lover, regler og offentlige rapporteringskrav og 3) Arbeid mot sosial dumping.

– Svarene viser at entreprenørene er opptatt av å sikre arbeidsplasser og å fortsette arbeide med å fornye infrastrukturen vår. Mer overraskende var det at forenkling kom såpass høyt opp på listen over næringspolitiske saker. Dette forteller oss at myndigheter og offentlige byggherrer fortsatt har et forbedringspotensial når det gjelder å lette de administrative kravene som entreprenørene står overfor. Vi har forventninger til at Næringsdepartementet følger opp dette i arbeidet med ny stortingsmelding om offentlige innkjøp som skal komme til neste år, avslutter Trond Johannesen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen