Reguleringsplanen for Lysaker - Ramstadsletta sendt

Reguleringsplanen for Lysaker - Ramstadsletta sendt

Statens vegvesen har sendt forslag til reguleringsplan for E18 Lysaker – Ramstadsletta med tverrforbindelse Fornebu – Gjønnes til Bærum kommune for behandling.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I den nye Oslopakke 3 - avtalen er det lagt til grunn at innenfor reguleringsplanen vil strekningen Lysaker – Strand med Bærumsdiagonalen og ny atkomst til Fornebu bygges som en 1. etappe.

Utbygging av ny E18 i Vestkorridoren er prioritert i Oslopakke 3, og i Nasjonal Transportplan for 2014 – 2023, er det satt av midler til utbyggingen av strekningen Lysaker – Ramstadsletta i Bærum.

Utbygd E18 vil gi et tryggere tilbud til kjørende, syklende og gående, og det forventes betydelig reduksjon i antall ulykker på strekningen. Beregninger viser mindre trafikkstøy og luftforurensing, spesielt på strekningene der E18 ligger i tunnel.

[factbox id="1"]

Hva planen inneholder

Planen dekker strekningen fra Lysakerlokket til vestre ende av Ramstadsletta med ny tverrforbindelse til Bærumsveien ved Gjønnes (Bærumsdiagonalen) og ny adkomst til Fornebu (Vestre lenke). Som omtalt ovenfor vil ikke hele strekningen være omfattet av 1. utbyggingsetappe slik den er definert i avtalen om Oslopakke 3.

Lysaker kollektivknutepunkt er ikke med i reguleringsplanforslaget. Her vil det fremmes en egen plan, som omfatter arealer både i Bærum og Oslo, for dette området. Planarbeidet koordineres med videre planlegging av første etappe av E18.

Anleggsperioden anslås til 5 år, men perioden med anleggsvirksomhet vil være vesentlig kortere på deler av strekningen. Under bygging vil antall felt opprettholdes som i dag, men det blir redusert hastighet.

Bompenger

I forslag til NTP legges det til grunn at utbygging av Vestkorridoren må finansieres ved statlige bidrag, bompenger fra Oslopakke 3 og fra nye bomstasjoner med etterskuddsinnkreving øremerket til de enkelte strekningene. Berørte kommuner og Akershus fylkeskommune har gitt sin prinsipielle tilslutning til at det kan arbeides videre med delvis bompengefinansiering av E18 Vestkorridoren.

Det fremmes et forslag for lokale vedtak om bompengeinnkreving høsten 2017 og under forutsetning av positive lokale vedtak, en Stortingsproposisjon, som tidligst vil kunne behandles våren 2018.

I bompengeutredningen vil opplegg for delstrekningen Lysaker – Strand sees i sammenheng med bompengeinnkreving for videreføringen av ny E18 gjennom Bærum og Asker. Det formelle vedtaket kan imidlertid kun omfatte strekningen Lysaker – Strand.

Videre planlegging

Statens vegvesen vil sette i gang byggeplanlegging så fort som mulig, men byggestart er avhengig av at prosjektet har en klarlagt fremdrift i Nasjonal transportplan (NTP).

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen