Folkem¯te planprogram HÂlogalandsvegen p kulturhuset i Kongsvik
Folkem¯te planprogram HÂlogalandsvegen p kulturhuset i Kongsvik

Reguleringsplan for 45 km vei med ti tunneler og to bruer på 2,5 år

Tunnelene på E6 i Sørfold hadde passert reparasjonsalderen, et nytt utbyggingsprosjekt ble svaret på skjerpede krav.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

EU’s tunnelforskrift med større krav til sikkerhet og utrustning førte til at Vegvesenet i stedet for å utbedre de 16 tunnelene på strekningen Megården – Mørsvikbotn i Sørfold kommune, valgte å bygge nytt. Da departementet ga sin tilslutning startet kappløpet for å komme med i NTP 2018-29. I beste fall kunne de satt spaden i jorda i løpet av 2018.

Slik gikk det ikke.

16 tunneler trenger avløsning

Forskriften har ført til omfattende oppgradering av tunneler landet rundt. Sikkerheten har vært altfor dårlig mange steder, mye penger investeres i disse dager for å gi trafikantene en tryggere reisevei. Men noen ganger er utgangspunktet så dårlig at det ikke er lønnsomt å utbedre.

I Sørfold kommune er det 16 tunneler med samlet lengde på 18,5 km. De fleste av tunnelene er lengre enn 500 m, og dermed omfattet av forskriften. Tunnelene er trange, smale og med dårlig geometri. De har ikke plass til ny utrustning.

At vi fikk aksept for samtidighet i KVU- og reguleringsplanarbeidet åpnet muligheten for en betydelig innkorting av planleggingstida

– Vegvesenet har frist til 30. april 2019 med å ferdigstille oppgradering av tunnelene. Ikke under noen omstendigheter er det mulig å komme i mål på Sørfoldtunnelene innen fristen. Men da Samferdselsdepartementet ga oss grønt lys for å bygge nytt ble fristen for å inkluderes i NTP 2018-29 styrende for prosjektet, sier prosjektleder Knut Sjursheim i Region nord.

Mangel på tid ga nye ideer

En plass i NTP var avgjørende for å lykkes med utbyggingsprosjektet, men tidsfristen var svært kort. Den vanlige planleggingstiden på rundt ti år var helt uaktuelt, de måtte tenke nytt.

[img id="1"]

– Sommeren 2014 staket vi opp en fremdriftsplan for å få vedtatt reguleringsplan høsten 2016, noe som var en forutsetning for å kunne henge med i løpet mot NTP, sier Sjursheim.

Parallelle planløp – utradisjonelt og effektivt

– For å avklare traseen for eventuell ny vei og tunneler trengte vi en konseptvalgutredning (KVU). Utredningsarbeidet startet vinteren 2014, sier prosjektlederen.

Som et ledd i å skaffe grunnlag for kostnadsberegning av veialternativene i KVU’en og utarbeidelse av planprogram, startet de et forprosjekt høsten 2014. Tidlig på nyåret 2015 ga Samferdselsdepartementet tillatelse til oppstart av detaljregulering samtidig med KVU-arbeidet.

– At vi fikk aksept for samtidighet i KVU- og reguleringsplanarbeidet åpnet muligheten for en betydelig innkorting av planleggingstida. KVU’en hadde tre alternativ for vegkorridorer. Vegvesenet varslet derfor planoppstart på alle tre, sier Sjursheim.

Straks Vegvesenets anbefaling i KVU’en forelå tok prosjektet sjansen på å legge alle planressursene inn i anbefalt trase, og planprosessen kunne igjen skyte fart. Da det ble klart at departementet fulgte Vegvesenets anbefaling på trasevalg, var de allerede kommet langt i planleggingen.

Et dristig valg ga stor gevinst

– Vi kjørte to ulike planprosesser styrt av to forskjellige organisatoriske enheter i Statens vegvesen Region nord. Det krevde god dialog og samkjøring organisasjonene imellom. Samtidig med av KVU’en var ute på høring, var også planprogrammet for detaljreguleringen lagt ut til offentlig ettersyn. Det bød på en pedagogisk utfordring å kommunisere eksternt at høringspartene skulle gi uttalelse til to ulike prosesser, med litt ulike frister, sier prosjektlederen.

Da trasevalget var avklart i KVU’en kunne kommunedelplan sløyfes. Dermed sparte de kanskje så mye som fem år. I forprosjektet arbeidet de også fram kostnadsoverslag for tre ulike konsept og la grunnlaget for å starte reguleringsplan.

NTP drømmen som brast

Sørfoldtunnelene fikk ikke bevilgning for oppstart i 2018, slik prosjektgruppa jobbet så hardt for. Prosjektet er med i NTP, men ikke de fire første årene. Det betyr at de muligens får bevilgning til oppstart med 500 millioner kroner i 2022 og 2023. I så fall vil ikke tunnelene få avløsning før om ti år – i 2027.

– Det blir en utfordring å holde tunnelene i god nok stand i ti år til. Vi vil jo ikke bruke mer penger enn nødvendig på tunneler som skal avløses, men noe må gjøres for å trygge trafikantene fram til nytt vegprosjekt står klart, sier Sjursheim.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen