Regjeringen oppretter Jernbanedirektorat

Regjeringen oppretter Jernbanedirektorat

Vi oppretter et jernbanedirektorat samt et infrastrukturforetak som vil stå for drift, vedlikehold og utbygging. Vi vil få klarere linjer for hvem som har ansvaret, sier Abid Raja (V) under presentasjonen av en ny jernbanereform.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes. Økte bevilgninger og bedre organisering skal gjøre jernbanen til en sentral løsning for framtidens transportbehov. I jernbanereformen skal vi fordele ansvaret bedre. Jeg er godt fornøyd med det store, positive engasjementet som jernbanemiljøet har vist i arbeidet med en reform.

Dette sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han sammen med representanter fra samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti la fram hovedlinjene i planene for ny organisering og oppgavedeling i jernbanesektoren.

– Dagens stortingsflertall har vist en bevisst satsing på jernbanen. Etter regjeringsskiftet i 2013 har bevilgningene til Jernbaneverket økt med ca 50 prosent, og spesielt vedlikeholdssatsingen har økt. I 2015 blir vedlikeholdsetterslepet redusert, etter mange år med økende forfall. Dette legger grunnlaget for en mer robust infrastruktur. Samtidig trenger vi endringer i jernbaneorganiseringen, slik at vi bedre får tydeliggjort ansvaret og utnyttet ressursene. I dag er jernbanesektoren oppdelt på en uhensiktsmessig måte. Alle de store aktørene i jernbanen har etterlyst en reform, noe som understreker behovet for systemendringer.

Nødvendig med jernbanereform

– Mange jernbaneaktører har påpekt flere utfordringer i jernbanesektoren, blant annet oppsplittet ansvarsfordeling på en del områder. For eksempel er ansvaret for jernbaneeiendom i dag delt mellom Jernbaneverket og NSBs Rom Eiendom. Dette skaper uklare ansvarsforhold blant annet når det gjelder knutepunktsutvikling. Dette skal reformen rydde opp i.

-– Mange har påpekt svake økonomiske incentivmekanismer i sektoren. Dagens organisering fremmer i for liten grad kunde- og leverandørforhold mellom aktørene for å sikre at jernbanetrafikken går som planlagt. Jernbanesektoren drar for lite nytte av gevinstene som konkurranse gir. Konkurranse bidrar til effektivitet og nyskapning. Det er også potensial for å koordinere jernbane og øvrig kollektivtransport på en bedre måte.

Tiltak for en bedre jernbane

Regjeringen legger til grunn statlig eierskap av jernbaneinfrastrukturen, og at jernbanen skal satses på. Da må man både sikre ressurser og bedre organisering.

En av endringene som foreslås for å gjøre jernbanesektoren bedre rustet for framtiden, er å samle flere myndighetsoppgaver i sektoren i en enhet. Denne skal blant annet drive med langsiktig planlegging og ha en koordinerende rolle overfor aktørene i egen sektor og øvrig kollektivtransport.

Det legges videre opp til å samle og utvikle en enhet med hovedoppgave å drifte, vedlikeholde og bygge jernbaneinfrastruktur. For å sikre bedre forutsigbarhet i arbeidet til enheten, legges det opp til at den inngår flerårige avtaler med staten om bevilgninger. Enheten skal også få ansvaret for all forvaltning av jernbaneeiendom i Norge. Dette skal bidra til bedre og mer effektiv utvikling av stasjoner og knutepunkter.

Deler av drifts- og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen er allerede i dag konkurranseutsatt med gode erfaringer. Regjeringen ser for seg at mer av drifts- og vedlikeholdsoppgavene gradvis kan konkurranseutsettes, og med større langsiktighet for partene. Men ansvaret for at vedlikeholdet blir gjennomført, vil ivaretas av en statlig eid aktør.

Konkurranse om et bedre jernbanetilbud

Drivkraften bak reformen er å gi de brukerne av jernbanen et bedre togtilbud. Norge har allerede erfaring med konkurranse om persontransport innen jernbanesektoren. Konkurransen om å drive togtilbud på Gjøvikbanen har blant annet resultert i en god utvikling i antall reisende, og kundetilfredsheten har vært meget god. Det er også full konkurranse innen godstransport på jernbanen. Regjeringen vil bringe de positive elementene fra konkurranse mer inn i jernbanesektoren, for å bidra til vitalitet, effektivitet og nyskapning.

Konkurranse på jernbanen vil være regulert gjennom konsesjoner og hvor staten utformer et samfunnsmessig koordinert og attraktivt togtilbud på bedriftsøkonomisk ulønnsomme strekninger. Planen er derfor å la togselskaper konkurrere om å få kjøre på de ulike strekningene etter avtale med staten.

Hensynet til de ansatte i jernbanesektoren

Dagens ansatte er den viktigste ressursen for å få til en vellykket omstilling i jernbanesektoren. Regjeringen vil legge vekt på å ha en inkluderende og forutsigbar prosess for de ansatte.  De ansattes organisasjoner er informert om hovedinnretningen på de endringene som det legges opp til. Arbeidstakerorganisasjonene vil bli hørt når tiltakene skal fylles med konkret innhold.

For eksisterende statlig eide selskapene legger regjeringen ikke opp til endringer i pensjonsordningene som er etablert i hvert selskap.

Jernbaneloven inneholder bestemmelser som medfører at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelser gjelder ved konkurranser om avtaler om persontransport med tog, dersom virksomheten etter konkurranse blir drevet med samme type transportmiddel som før.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen