Regjeringen gir sin støtte til bygging av ny lufthavn i Bodø

Regjeringen gir sin støtte til bygging av ny lufthavn i Bodø

Ny flyplass er et av Bodø- og Saltenregionens største og mest spennende utviklingsprosjekt noen sinne, som vil ha stor betydning for vekst og utvikling i regionen og landsdelen for mange tiår fremover.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Beslutningen om hvor på Bodøhalvøya, Bodø- og Saltenregionens nye flyplass skal etableres, er et nasjonalt strategisk veivalg for vekst og verdiskaping i et nordområdeperspektiv.

Det er en unik mulighet til å planlegge, bygge og utvikle en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene - i direkte forlengelse av eksisterende by. Det er også en unik mulighet til å bygge en ny smart og miljøvennlig nasjonal lufthavn, som vil ruste en av landets raskest voksende regioner for fremtidig vekst og utviklingen.

Åpner for muligheten til å bygge den nye flyplassen lengre bort fra byen

Denne unike muligheten har oppstått fordi dagens rullebane bygget i 1952, må skiftes ut innen få år og den nye rullebanen kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke bygges på dagens plassering.

Dette er en investering som må gjøres uansett og ligger allerede inne i Avinors investeringsplan.

I tillegg har stortinget besluttet at Bodø Hovedflystasjon skal legges ned etter over 60 år med kampflybasedrift. Dette åpner for muligheten til å bygge den nye flyplassen lengre bort fra byen, og frigjøre verdifulle arealer midt i sentrum, for by- og havneutvikling i et 50-100årsperspektiv. Salgsinntektene for arealene representerer også en stor merverdi for Staten og storsamfunnet.

Unik mulighet for og å samle vei, bane, kjøl og flyplass i et og samme område

Den nye flyplassen er en samfunnsnyttig samferdselsinvestering for vekst og utvikling av Bodø- og Saltenregionen, Nordland og landsdelen, men også en avgjørende grunnlagsinvestering for fremtiden og utviklingen av det nye Bodø.
En langsiktig flyplassløsning for sivil luftfart i Bodø- og Saltenregionen er et nasjonalt samferdselsprosjekt, et by- og regionsutviklingsprosjekt og et klima- og miljøprosjekt.

Når de enorme arealene frigjøres åpner det for mulighetene til å teste og utvikle nye metoder for byutvikling, smart-teknologiske løsninger innenfor energieffektivitet, transport og miljø. Det åpner for en unik mulighet for og å samle vei, bane, kjøl og flyplass i et og samme område midt i en av nordområdenes største byer. Vi skaper verdens smarteste by, når vi bygger ny flyplass.

Venter på å motta det formelle oppdraget fra Samferdselsdepartementet

- Dette er en meget stor nyhet. Det er ikke hver dag vi får i oppdrag å bygge ny lufthavn. Beslutningen er tatt i tråd med Avinor og Forsvarets anbefalinger, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Avinor venter nå på å motta det formelle oppdraget fra Samferdselsdepartementet.

Et slikt prosjekt vil følge en ordinær prosess med forprosjekt, skisseprosjekt og detaljprosjekter før spaden kan stikkes i jorda.

- Det er viktig å understreke at dagens lufthavn er en sikker og god lufthavn, men vi skal finne en fremdriftsplan som raskest mulig løser oppdraget vi får, og som samtidig ivaretar behovet til mange aktører i denne prosessen. Vi kan love vårt fulle engasjement, avslutter Falk-Petersen

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen