Regjeringa vil ha raskere framdrift i planlegginga av Ringeriksbanen

Regjeringa vil ha raskere framdrift i planlegginga av Ringeriksbanen

- Regjeringa er opptatt av rask framdrift i planlegginga av Ringeriksbanen. Regjeringa føreslår difor å oppheve stortingsvedtaket frå 2002 om å planleggje med utgangspunkt i ein trasé over Åsa i Buskerud. Opphevinga vil leggje til rette for ein raskare avgjerdsprosess i saka, fordi ei eventuell formell planlegging kan byrje utan eige framlegg for Stortinget, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stortinget har behandla Ringeriksbanen fleire gonger. I 2002 vedtok Stortinget at den vidare planlegginga av ny jernbaneline mellom Sandvika og Hønefoss skulle ta utgangspunkt i korridoren over Åsa i Buskerud. I 2007 bad eit stortingsfleirtal om at ein trasé over Kroksund i Buskerud blei vurdert på nytt.

Statens vegvesen og Jernbaneverket tilrådde tidligare i år at vidare planlegging av E16 og Ringeriksbanen bør ta utgangspunkt i ein felles trasé over Kroksund i staden for Åsa-alternativet.

Bunden av tidlegare vedtak i Stortinget

Ei avgjerd om å starte planlegging av Ringeriksbanen etter Plan- og bygningslova er bunden av tidlegare vedtak i Stortinget om traséval. Ved å oppheve Åsa-alternativet opnar ein for å arbeide raskt vidare med Kroksund-traseen.

Det er normalt regjeringa som tek stilling til overordna traséval for ulike veg- og banestrekningar. For å få gjennomført ein raskast mogleg planprosess, vil det vere teneleg om regjeringa, slik det er vanleg i denne typen saker, tek endeleg stilling til det overordna trasévalet.

Vidare framdrift

Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss er eit svært stort prosjekt. Tilrådingane frå Statens vegvesen og Jernbaneverket er no til kvalitetssikring eksternt . Kvalitetssikringa er venta å vere ferdig i juni 2015. Deretter tek regjeringa sikte på å behandle saka, inkludert spørsmålet om trasé over Åsa eller Kroksund.

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen