Regjeringa vil ha raskere framdrift i planlegginga av Ringeriksbanen

Regjeringa vil ha raskere framdrift i planlegginga av Ringeriksbanen

- Regjeringa er opptatt av rask framdrift i planlegginga av Ringeriksbanen. Regjeringa føreslår difor å oppheve stortingsvedtaket frå 2002 om å planleggje med utgangspunkt i ein trasé over Åsa i Buskerud. Opphevinga vil leggje til rette for ein raskare avgjerdsprosess i saka, fordi ei eventuell formell planlegging kan byrje utan eige framlegg for Stortinget, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stortinget har behandla Ringeriksbanen fleire gonger. I 2002 vedtok Stortinget at den vidare planlegginga av ny jernbaneline mellom Sandvika og Hønefoss skulle ta utgangspunkt i korridoren over Åsa i Buskerud. I 2007 bad eit stortingsfleirtal om at ein trasé over Kroksund i Buskerud blei vurdert på nytt.

Statens vegvesen og Jernbaneverket tilrådde tidligare i år at vidare planlegging av E16 og Ringeriksbanen bør ta utgangspunkt i ein felles trasé over Kroksund i staden for Åsa-alternativet.

Bunden av tidlegare vedtak i Stortinget

Ei avgjerd om å starte planlegging av Ringeriksbanen etter Plan- og bygningslova er bunden av tidlegare vedtak i Stortinget om traséval. Ved å oppheve Åsa-alternativet opnar ein for å arbeide raskt vidare med Kroksund-traseen.

Det er normalt regjeringa som tek stilling til overordna traséval for ulike veg- og banestrekningar. For å få gjennomført ein raskast mogleg planprosess, vil det vere teneleg om regjeringa, slik det er vanleg i denne typen saker, tek endeleg stilling til det overordna trasévalet.

Vidare framdrift

Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss er eit svært stort prosjekt. Tilrådingane frå Statens vegvesen og Jernbaneverket er no til kvalitetssikring eksternt . Kvalitetssikringa er venta å vere ferdig i juni 2015. Deretter tek regjeringa sikte på å behandle saka, inkludert spørsmålet om trasé over Åsa eller Kroksund.

PROSJEKTERING/12. desember 2018

Ønsker å heve kompetansen i bransjen

Spesialist i vannbaserte slokkesystemer, Gunnar Sundal, har mange fremragende prosjekter bak seg. Med tidligere stillinger som ingeniør, rørleggermester, prosjektingeniør og saksbehandler, har han nå byttet arbeidsplass til Kiwa. Her satser han som seniorrådgiver mot prosjektering og kontroll av sprinkleranlegg. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen