Reformen skal gi mer tog for pengene

Reformen skal gi mer tog for pengene

Etableringen av Jernbaneinfrastrukturforetaket skal gi klarere ansvarsfordeling innen jernbanesektoren. Organisasjonen skal ha ansvar for en sikker og trygg infrastruktur. Den overordnete målsettingen er at flere skal ta tog.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Departementet peker på flere utfordringer i sektoren: Ansvaret for jernbaneeiendom er i dag delt mellom Jernbaneverket og NSBs datterselskap Rom Eiendom, noe som skaper uklare ansvarsforhold blant annet når det gjelder knutepunktsutvikling. Videre er det svake insentivmekanismer i jernbanesektoren. Dagens organisering fremmer i for liten grad kunde- og leverandørforhold mellom aktørene. For det tredje drar jernbanesektoren for liten nytte av gevinstene som konkurranse gir. Konkurranse bidrar til effektivitet og nyskapning.

– Hovedbudskapet er å utvikle produktet slik at flere vil velge tog. Det gjør vi gjennom å bevilge mer penger til jernbane, vi foretar en omorganisering som gir klarere ansvarsfordeling og vi konkurranseutsetter flere strekninger, sier statssekretær Amund Drønen Ringdal i Samferdselsdepartementet.

[img id="1"]

Eget infrastrukturforetak

Et av grepene i reformen er å samle flere myndighetsoppgaver i et eget forvaltningsorgan uten tjenesteproduksjon. Regjeringen legger opp til at deler av Jernbaneverket beholdes som et mindre direktorat underlagt Samferdselsdepartementet.

– Målet er at det skal bli mindre byråkrati. Jernbaneverket har hatt mange store oppgaver, og vi tror det er fornuftig å skille strategisk og operativt ansvar, sier Ringdal.

Jernbanedirektoratet får ansvar for planlegging av utviklingen av togtilbudet, konkurranseutsetting av persontogtilbudet og planlegging av utvikling av ny jernbaneinfrastruktur.

– Som en viktig del av reformen er det opprettet et statsforetak med hovedoppgave å drifte, vedlikeholde og bygge jernbane, samt å drive togstyring. Deler av Jernbaneverket blir derfor videreført i dette infrastrukturforetaket, som skal være direkte underlagt Jernbanedirektoratet.

Knutepunktsutvikling

Nå skal all eiendomsforvaltning i sektoren samles i infrastrukturforetaket. Dette betyr at Rom Eiendom overføres fra NSB til statsforetaket. Hensikten er blant annet å oppnå en bedre og mer effektiv utvikling av stasjoner og kollektivtrafikknutepunkter.

[factbox id="1"]

– En annen organisering av eiendomsvirksomheten er viktig for utvikling av knutepunkt for offentlig kommunikasjon, sier Ringdal.

NSB skal konsentrere seg om å produsere togtjenester i Norge og utlandet.

og videreføres som et samlet transportselskap heleid av staten – bestående av NSB Persontog, CargoNet, Tågkompaniet, Nettbuss og NSB Gjøvikbanen AS. Samferdselsdepartementet legger vekt på at endringene i NSB AS ikke skal skape unødige endringer i den operasjonelle driften.

Mer konkurranse

Alle trafikkpakker konkurranseutsettes, og NSB må konkurrere med andre aktører om persontransporten. Regjeringen legger opp til at det norske togmarkedet blir delt opp i regionale trafikkpakker. Første konkurranse gjennomføres etter planen i 2016/2017. Det legges da opp til å lyse ut anbudskonkurranse om å drive persontogtilbudet på Sørlandsbanen og i Stavangerregionen.

– Vi er ikke ideologisk fanatisk på det å privatisere. Men vi er overbevist om at større grad av konkurranseutsetting gjør det mulig å skape et bedre togtilbud, sier Ringdal.

– Det er konkurranse for alle andre transportformer. Nå er tog spesialisert, og materialet er dyrt.

Om lokomotivet varer i 30 år, er anbudstiden kanskje på 10 år. Du kan ikke regne med å få nedbetalt hele investeringen for 30 år på bare 10 år. Da vil tjenesten bli veldig dyr, mener statssekretæren.

Det vil nok kreve solide aktører for å kunne levere et konkurransedyktig tilbud. Selskapene må vise at de kan håndtere å frakte noen hundre tusen passasjerer.

– Vi kan ikke bare se på pris. Vi vil også se på om de har en ryddig og solid økonomi og om de vil følge norsk lovverk. Vi må vurdere om de er i stand til å gjennomføre leveransen, sier Ringdal.

[img id="2"]

Enkelt for reisende

Flere togselskaper betyr heller ikke at passasjerene får en komplisert reisehverdag. Det må utvikles løsninger som gjør det enkelt å kjøpe en reise med togbytte, selv om det medfører å måtte reise med to togselskaper.

– Vi vil ha en gjennomgående tjeneste for billettering. Om du skal reise fra Kristiansand via Oslo til Trondheim kan det hende du må reise med to ulike togselskap. Men du skal kunne gå til én skranke og kjøpe én gjennomgående billett, sier Ringdal.

– Alle er enige i at det trengs mer penger til jernbanen. Neste alle jeg har snakket med synes det er en god ide å omorganisere jernbanesektoren. Og det er få som synes det har vært en katastrofe å konkurranseutsette Gjøvikbanen.

Der har tilbudet blitt bedre; antall passasjerer har økt og kundetilfredsheten har steget markant.

– På Gjøvikbanen er punktligheten svært høy. Det er viktig om tog skal være et attraktivt fremkomstmiddel. Tar du offentlig transport når du skal hente ungene i barnehagen, må du vite at du kommer frem når du skal, sier Ringdal.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen