Reell risiko for drikkevannsforurensing

Reell risiko for drikkevannsforurensing

Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) har i årets folkehelserapport fremhevet behovet for å øke utskiftingstakten på ledningsnettet for å forebygge forurensing av drikkevann, og dermed redusere risikoen for vannbårne sykdomsutbrudd.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mer enn 30 % av drikkevannet lekker ut før det når forbrukerne, ifølge FHIs analyse av den norske helsetilstanden i «Folkehelserapporten 2014».

- Lekkasjeprosenten varierer sterkt mellom ulike vannverk grunnet ulik alder og kvalitet på ledningsnettet. Dette skyldes i hovedsak at utskiftingstakten på vannledningsnettet generelt fortsatt er for lav i norske kommuner, selv om utskiftningstakten har økt fra 4 % i 2003 til 13% i 2009, sier Vidar Lund, forsker ved FHI.

Ledningsnettet har oppgraderingsbehov

I Norge er det vanlig praksis at drikkevanns- og avløpsledningene legges i samme grøft, men sistnevnte ligger dog dypere enn drikkevannsledningen. FHI påpeker at arbeidet med å skifte ut og reparere dårlige vannledninger går så langsomt at problemet med forurenset drikkevann mest sannsynlig vil øke i fremtiden.

- Under normale driftsforhold vil det være så høyt trykk i drikkevannsledningene at det ikke kan komme forurensninger fra grøftevann som kan være forurenset av lekkasjer fra avløpsledningene. Oppstår det undertrykk på drikkevannsledningen, for eksempel ved et ledningsbrudd, vil forurenset vann kunne trenge inn i drikkevannsledningen.

Vi har ingen tall på hvor hyppig dette forekommer og forekomsten av vannbårne utbrudd som skyldes slike innsug, men det er en reell risiko, og vi har derfor i Folkehelserapporten 2014 fremhevet behovet for å øke utskiftingstakten på ledningsnettet for å forebygge at slike situasjoner skal kunne oppstå. Den største risikoen vil være ved de vannverkene med lavest utskiftningstakt og med dårligst overvåkning av ledningsnettet sitt, noe som generelt sett er små vannverk, forteller forskeren.

Rapporten som FHI har lagt frem om drikkevannstilstanden i Norge, bygger på opplysninger fra godkjenningspliktige norske vannverk som forsyner minst 50 personer. FHI medgir at de mangler informasjon om brønner og øvrige småskala anlegg på private hender som leverer vannforsyninger til 600 000 innbyggere.

Iverksetter internasjonale tiltak

Som en følge av klimaendringer, med kraftigere og hyppigere nedbørsperioder, vil faren for smitte via drikkevannet øke dersom ikke kvaliteten på ledningsnettet bedres, både på drikkevanns og avløpsnettet.

- For å skaffe seg en bedre oversikt over forekomsten av drikkevannsbåren smitte og for å få til en raskere forbedring av ledningsnettet er det fremmet et forslag for myndighetene om en storsatsning på dette området. Regjeringen har nå vedtatt nye nasjonale mål i overensstemmelse med WHOs protokoll for vann og helse, formidler Lund.

Rapporten forsikrer om at omfattende vannbårne sykdomsutbrudd er sjeldne i Norge, og at det de siste 20 årene har vært en solid nedgang i antallet vannverk som leverer utilfredsstillende drikkevann.

 

GEOTEKNISK/23. februar 2018

Kalibreringsfri og tilt-kompenserende GNSS

Leica Geosystems har kommet med GS18 T, en kalibreringsfri tilt-kompenserende GNSS-antenne som ikke påvirkes av magnetisk forstyrrelser. – Med den nye roveren kommer du til på steder du ikke gjorde før, sier produktsjef Andreas Torsvik i Leica Geosystems AS. Les hele saken

Til toppen