Rapport: Avinor AS tilrår å oppretthalde drifta av lufthamnene

Rapport: Avinor AS tilrår å oppretthalde drifta av lufthamnene

- Det er viktig å sikre eit godt transporttilbod over heile landet. Mange stader er flyplassane på kortbanenettet avgjerande for å oppnå dette målet. Tilrådinga frå Avinor om å oppretthalde drifta ved dei 17 lufthamnene som no er vurderte, betyr mykje for folk og næringsliv i distrikta.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i samband med at Avinor AS 20. mai la fram ein rapport om 17 lufthamner på kortbanenettet. Tilrådinga om å oppretthalde drifta ved desse lufthamnene gjeld fram til ny rapport blir lagt fram i 2019.

– Tilfreds med tilnærminga til Avinor

Samferdselsministeren meiner at det ikkje var naudsynt å uroe seg før rapporten blei presentert.

– Regjeringa har vore tydeleg på at vi vil ha eit godt transporttilbod over heile landet. Eg er tilfreds med tilnærminga Avinor har til regjeringas politikk.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor sa mellom anna følgjande til pressa i samband med framlegginga av rapporten:

– Vi har bestemt oss for å behalde dagens flyplasstruktur sidan regjeringa har vore tydeleg på at vi må halde oppe transportstandarden, og sidan vegutbygginga ikkje har kome så langt at det er andre gode løysingar.

Rapporten er ein del av grunnlaget for ny NTP

Utgreiinga frå Avinor er utførd på oppdrag frå Samferdselsdepartementet, og er ein del av grunnlaget for ny Nasjonal transportplan (NTP).

Sjølv om drifta ved dei 17 lufthamnene blir vidareført, peikar Avinor på behovet for å effektivisering. For å styrkje flyplassane si rolle og forsvare vidare drift, må dei omstille seg i takt med samfunnsutviklinga. Spesielt viktig er utviklinga i busetjing, næringsliv og vegstandard.

Rapporten omfattar ikkje vurderingar av lufthamnene i Nordland og Fagernes lufthamn. Desse flyplassane har blitt analysert og vurdert i andre samanhengar.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen