Pukk og fyllmasse - svart arbeid

Pukk og fyllmasse - svart arbeid

Arbeidslivskriminalitet snyter samfunnet for skatteinntekter og gjør det vanskelig for seriøse aktører å konkurrere. Byggenæringen er sterkt rammet og det kan være snakk om store summer som undras skatt og merverdiavgift.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Regjeringen har opplyst at de forsterker innsatsen mot arbeidslivkriminalitet. Blant tiltakene er etablering av et nasjonalt analyse- og etteretningssenter under Økokrim. Et eksempel på ulovlig praksis i bransjen er tilfeller der steinmasser tas ut fra råtomter i bytte mot tjenester. Ved store volum kan det utgjøre betydelige beløp som unndras merverdiavgift. Skattemyndighetene har publisert en uttalelse på dette i januar der de understreker plikten til å beregne merverdiavgift også ved bytte av masse og stein.

– Det de egentlig gjør er å bytte steinmasser mot entreprenørtjenester. Avgiftsmessig er det klart at slik byttehandel skal både skatte- og avgiftsmessig behandles som kontantsalg, pluss at det skal betales moms på tjenester som byttes, sier Senioradvokat Erik Landa i advokatfirmaet Grette.

I tilfelle bokettersyn er det enkelt for myndighetene å avdekke slik svart omsetning. Harddisker vil kunne beslaglegges og man risikerer at virksomheten lammes i opptil en uke, i verste fall.

– Avgiftsmyndighetene vil gå ganske grundig til verks, advarer Landa.

Risikerer fengselsstraff og konkurs

Ved avgiftsbehandling vil myndighetene måtte fastsette avgiften etter skjønn siden det ikke vil være regnskapstall å forholde seg til.

– Ved slike skjønn tas det normalt godt i. Det kan bli en ganske betydelig omsetningsøkning hvis det blir anslått. I grove tilfeller kan myndighetene ilegge 100 prosent straffeavgift på den unndratte avgiften. Det kan føre til store økonomiske problemer, i verste fall konkurs.

– Det er ikke så store avgiftsunndragelser som skal til før det blir snakk om fengselsstraff. Vi er kjent med rettspraksis der to-tre millioners unndragelse har gitt over to års fengsel.

I store byggeprosjekter kan det i verste fall være omsatt for hundre millioner svart, det vil si en unndragelse på 25 millioner i merverdiavgift.

Unndragelsene kan i tillegg utgjøre brudd på regnskaps- og bokføringsloven, noe som også er straffbart. Går entreprenøren konkurs, kan det bli tale om styreansvar for styret. Det kan også være snakk om unndragelse i forbindelse med formuesskatt.

Bransjen kan utvikle seg i feil retning

Ifølge anbudsreglene kan entreprenører som er erkjent skyldige i lovbrudd utestenges fra offentlige anbudsrunder. En annen konsekvens er at det blir vanskeligere for lovlige aktører å konkurrere.

– Hvis lovlige aktører gjentatte ganger opplever at de ikke vinner anbud i konkurranse med disse aktørene og hele tiden konkurrerer mot pris som er lavere, utvikler bransjen seg i feil retning. De som er seriøse forsvinner.

Landa viser til skattemyndighetenes uttalelse 19. januar hvor de understreker plikten til å beregne merverdiavgift også ved bytte av masse og stein.

– Vi vet at skattemyndighetene følger opp. Men det er generelt vanskelig å vite hvor mye masser det er i en tomt, det er et område som nok er forholdsvis enkelt å unndra seg. Det er en vanskelig oppgave, erkjenner han.

Det finnes imidlertid en særskilt regel for tilfeller der den avgiftspliktige selv oppgir til skattemyndighetene at de har betalt for lite.

– Når det skjer på eget initiativ, slipper de tilleggsskatter. Da anmelder ikke Skatteetaten deg. Alle er tjent med at man skal gjøre opp for seg.

– Jeg tror det beste virkemiddelet er en mer seriøs bransje, konkluderer Landa.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen