Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker.
Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker. (Bilde: Pixabay)

Prøveordningen med kollektivfelt på E18 mellom Lysaker og Sandvika avvikles

Etter nesten seks uker viser forsøket med kollektivfelt fra Lysaker til Sandvika kun marginale reisetidsgevinster for bussen, mens rushtiden har blitt vesentlig utvidet. Prøveordningen blir avviklet.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Målet med prosjektet har vært å bedre framkommeligheten for busstrafikken, og å gjøre den mer forutsigbar, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø.

– Det har vi ikke oppnådd. Dessuten er reduksjonen i trafikkmengden som følge av økte takster i bomringen mindre enn forventet.

Utvidet rushtid og lenger kø

Vegvesenets egne målinger viser at rushtiden har utvidet seg med vel to timer sammenliknet med 2016, og trafikken står lenger på strekningen fra Oslo til Lysaker.

- Da får vi den situasjonen at bussene også havner i samme kø, slik at alle trafikantene taper, sier Karbø.

- Dessuten lekker trafikk over på lokalvegnettet i Bærum, der vi risikerer trafikkfarlige situasjoner for blant annet skolebarn. Utslippssituasjonen blir heller ikke bedre av lange køer.

Gjennomgående løsninger

- Vi tar erfaringene fra prøveprosjektet med oss i den videre planleggingen, sier Karbø.

- Prøveprosjektet viser at vi trenger mer sammenhengende løsninger om tiltaket skal ha effekt.

Selv om Vegvesenet nå avvikler kollektivfeltet, oppfordres publikum til å reise kollektivt.

- Jo færre som kjører alene i privatbil på E18, dess bedre blir fremkommeligheten for både bussene, næringstransporten og de som må bruke privatbil av ulike årsaker, sier Karbø.

- Vi reverserer tiltaket så raskt vi kan. Arbeidene med nye skilt og oppmerking starter umiddelbart.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen