Presser rør gjennom vegfylling

Presser rør gjennom vegfylling

Neste uke starter rørpressing av 130 meter overvannsledning under dagens E134 ved Trollerudmoen i Kongsberg. Den skal bygges helt ned til Lågen har en lengde på 870 m med en minste diameter på 1000mm.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Rørpressingen gjennom den 2-3 meter tykke vegfyllingen under E134 kaller vi gjerne tunnellering på fagspråket, forteller kontrollingeniør Roy Are Haare i Statens vegvesen.

To ukers jobb

Rørene som om brukes til dette arbeidet er spesialprodusert i Tyskland. Det vil pågå et par uker framover, men helt uten at trafikken på dagens E134 forbi Kongsgårdmoen forstyrres. Området ligger noen kilometer sørvest for Kongsberg sentrum.

Rørpressingen skjer som en del av arbeidet med etableringen av en ny tverrvei på Trollerudmoen. Den nye tverrveien som skal stå ferdig til sommeren og skal forbinde dagens E134 med ny E134.

Ny E134 vil passere dette området om lag 100 meter lenger vest enn dagens veg. Arbeidet med denne parsellen gjennom Kongsberg starter i løpet av våren.

Ferdig før ferien

Tverrveien på Trollerudmoen består av om lag 500 meter ny veg, ny rundkjøring ved dagens E134, ny gang/sykkelveg og ny bru over g/s-vegen. I tillegg skal det legges noe over to kilometer med ny overvannsledning ned til Lågen og en del annet VA-arbeid.

Tveito Maskin AS fra Notodden har denne kontrakten på vel 34 millioner kroner. Tverrveien skal stå ferdig i slutten av juni 2016.

Kjempekontrakt

Prosjektleder for 13 kilometer ny E134 gjennom Kongsberg, Tom Hedalen, sier tverrveien på Trollerudmoen er viktig å ha ferdig når arbeidet med hovedtraseen for ny E134 gjennom byen starter i løpet av våren.

Kongsbergkontrakten består av nesten tre kilometer veg fra Myntbrua via Gomsrud, ny bru over Lågen sør for Bølgen, videre vestover i Sellikdalen, lang tunnel gjennom Svartåsen og veg i dagen videre sørover forbi Trollerudmoen.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen