Premierer innovative energiprosjekter

Premierer innovative energiprosjekter

For å øke innovas jonen innen alternativ energi st øtter programordningen til Forskningsrådet , ENERGIX, akt ører som vil bidra til en bærekraftig utvikling av energisegmentet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Forskningsrådets ENERGIXprogram støtter tiltak som kan gjøre energimarkedet grønnere ved å utvikle miljøvennlig energiteknologi. De finansierer derfor prosjekter som bidrar til å fremme fornybar energi og effektivisering av energibruk, også i transportsektoren.

- I dag har vi to typer hovedutlysninger. De forskningsorienterte er delt inn i rene forskerprosjekter, der forskerne jobber alene, og kompetanseprosjekter for næringslivet der forskningsmiljøer samarbeider med det private. De næringsrettede hovedutlysningene er såkalte innovasjonsprosjekter for næringslivet der bedriftene selv har styringen.

Vi har også utlysninger for prosjekter innen grensesprengende forskning, men her er bevilgningene mindre. ENERGIX opererer med flere frister i løpet av året, og for å begrense søknadene har vi ofte bare åpent for noen temaer, for eksempel solenergi. Den forskningsorienterte fristen er 3. september, og midlene til denne tildelingen ligger på 260 millioner.

For noen av disse prosjektene har vi satt som krav at næringslivet skal stille med 20 % av midlene. Tilfredsstilles dette kriteriet finansierer ENERGIX de resterende 80 %. De næringsrettede prosjektene har frist 15. oktober, og der ligger potten på 130 millioner, opplyser Ane Torvanger Brunvoll, programkoordinator i Forskningsrådet.

Utlyser over 400 millioner til energiprosjekter

Departementene bevilger 375 millioner kroner i året til ENERGIX, og Olje- og energidepartementet er største bidragsyter. Når det gjelder de næringsrettede
midlene mottar ENERGIX søknader fra både små foretak og større konsern som Statkraft.

- Søker kan være en bedrift med én ansatt, for eksempel en forsker som vil kommersialisere forskningen sin. Elkem har flest aktive prosjekter hos oss, og disse er innen blant annet energieffektive industriprosesser og solenergi. Med en god idé og en solid søknad kan man komme langt. Kravet til kvalitet er imidlertid høyt, så ca. 30 % av næringssøknadene innvilges, mens under 20 % av forskningssøknadene får gjennomslag, forteller hun.

I 2014 lyses det ut over 400 millioner kroner, så mulighetene bør være større enn vanlig, mener hun. I dag har programmet 260 aktive prosjekter under utvikling, men det er utfordrende å si hvor stor andel av disse som lykkes, da det avhenger av tidsperspektiv og mål.

- Noe støtte kan gå til grunnforsking og andre tiltak som ligger langt fra markedsintroduksjon. Dermed kan det ta lang tid før man ser konkrete resultater.
Samtidig vil det å få kommersielt gjennomslag selv på en liten andel av prosjektene gi samfunnsøkonomiske gevinster, påpeker Torvanger Brunvoll.

Les mer om ENERGIX på Forskningsrådet.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen