Premierer innovative energiprosjekter

Premierer innovative energiprosjekter

For å øke innovas jonen innen alternativ energi st øtter programordningen til Forskningsrådet , ENERGIX, akt ører som vil bidra til en bærekraftig utvikling av energisegmentet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Forskningsrådets ENERGIXprogram støtter tiltak som kan gjøre energimarkedet grønnere ved å utvikle miljøvennlig energiteknologi. De finansierer derfor prosjekter som bidrar til å fremme fornybar energi og effektivisering av energibruk, også i transportsektoren.

- I dag har vi to typer hovedutlysninger. De forskningsorienterte er delt inn i rene forskerprosjekter, der forskerne jobber alene, og kompetanseprosjekter for næringslivet der forskningsmiljøer samarbeider med det private. De næringsrettede hovedutlysningene er såkalte innovasjonsprosjekter for næringslivet der bedriftene selv har styringen.

Vi har også utlysninger for prosjekter innen grensesprengende forskning, men her er bevilgningene mindre. ENERGIX opererer med flere frister i løpet av året, og for å begrense søknadene har vi ofte bare åpent for noen temaer, for eksempel solenergi. Den forskningsorienterte fristen er 3. september, og midlene til denne tildelingen ligger på 260 millioner.

For noen av disse prosjektene har vi satt som krav at næringslivet skal stille med 20 % av midlene. Tilfredsstilles dette kriteriet finansierer ENERGIX de resterende 80 %. De næringsrettede prosjektene har frist 15. oktober, og der ligger potten på 130 millioner, opplyser Ane Torvanger Brunvoll, programkoordinator i Forskningsrådet.

Utlyser over 400 millioner til energiprosjekter

Departementene bevilger 375 millioner kroner i året til ENERGIX, og Olje- og energidepartementet er største bidragsyter. Når det gjelder de næringsrettede
midlene mottar ENERGIX søknader fra både små foretak og større konsern som Statkraft.

- Søker kan være en bedrift med én ansatt, for eksempel en forsker som vil kommersialisere forskningen sin. Elkem har flest aktive prosjekter hos oss, og disse er innen blant annet energieffektive industriprosesser og solenergi. Med en god idé og en solid søknad kan man komme langt. Kravet til kvalitet er imidlertid høyt, så ca. 30 % av næringssøknadene innvilges, mens under 20 % av forskningssøknadene får gjennomslag, forteller hun.

I 2014 lyses det ut over 400 millioner kroner, så mulighetene bør være større enn vanlig, mener hun. I dag har programmet 260 aktive prosjekter under utvikling, men det er utfordrende å si hvor stor andel av disse som lykkes, da det avhenger av tidsperspektiv og mål.

- Noe støtte kan gå til grunnforsking og andre tiltak som ligger langt fra markedsintroduksjon. Dermed kan det ta lang tid før man ser konkrete resultater.
Samtidig vil det å få kommersielt gjennomslag selv på en liten andel av prosjektene gi samfunnsøkonomiske gevinster, påpeker Torvanger Brunvoll.

Les mer om ENERGIX på Forskningsrådet.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen