Premierer innovative energiprosjekter

Premierer innovative energiprosjekter

For å øke innovas jonen innen alternativ energi st øtter programordningen til Forskningsrådet , ENERGIX, akt ører som vil bidra til en bærekraftig utvikling av energisegmentet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Forskningsrådets ENERGIXprogram støtter tiltak som kan gjøre energimarkedet grønnere ved å utvikle miljøvennlig energiteknologi. De finansierer derfor prosjekter som bidrar til å fremme fornybar energi og effektivisering av energibruk, også i transportsektoren.

- I dag har vi to typer hovedutlysninger. De forskningsorienterte er delt inn i rene forskerprosjekter, der forskerne jobber alene, og kompetanseprosjekter for næringslivet der forskningsmiljøer samarbeider med det private. De næringsrettede hovedutlysningene er såkalte innovasjonsprosjekter for næringslivet der bedriftene selv har styringen.

Vi har også utlysninger for prosjekter innen grensesprengende forskning, men her er bevilgningene mindre. ENERGIX opererer med flere frister i løpet av året, og for å begrense søknadene har vi ofte bare åpent for noen temaer, for eksempel solenergi. Den forskningsorienterte fristen er 3. september, og midlene til denne tildelingen ligger på 260 millioner.

For noen av disse prosjektene har vi satt som krav at næringslivet skal stille med 20 % av midlene. Tilfredsstilles dette kriteriet finansierer ENERGIX de resterende 80 %. De næringsrettede prosjektene har frist 15. oktober, og der ligger potten på 130 millioner, opplyser Ane Torvanger Brunvoll, programkoordinator i Forskningsrådet.

Utlyser over 400 millioner til energiprosjekter

Departementene bevilger 375 millioner kroner i året til ENERGIX, og Olje- og energidepartementet er største bidragsyter. Når det gjelder de næringsrettede
midlene mottar ENERGIX søknader fra både små foretak og større konsern som Statkraft.

- Søker kan være en bedrift med én ansatt, for eksempel en forsker som vil kommersialisere forskningen sin. Elkem har flest aktive prosjekter hos oss, og disse er innen blant annet energieffektive industriprosesser og solenergi. Med en god idé og en solid søknad kan man komme langt. Kravet til kvalitet er imidlertid høyt, så ca. 30 % av næringssøknadene innvilges, mens under 20 % av forskningssøknadene får gjennomslag, forteller hun.

I 2014 lyses det ut over 400 millioner kroner, så mulighetene bør være større enn vanlig, mener hun. I dag har programmet 260 aktive prosjekter under utvikling, men det er utfordrende å si hvor stor andel av disse som lykkes, da det avhenger av tidsperspektiv og mål.

- Noe støtte kan gå til grunnforsking og andre tiltak som ligger langt fra markedsintroduksjon. Dermed kan det ta lang tid før man ser konkrete resultater.
Samtidig vil det å få kommersielt gjennomslag selv på en liten andel av prosjektene gi samfunnsøkonomiske gevinster, påpeker Torvanger Brunvoll.

Les mer om ENERGIX på Forskningsrådet.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen