Powel utvikler framtidens IT-løsninger for vann- og avløpssektoren

Powel utvikler framtidens IT-løsninger for vann- og avløpssektoren

Med en av de største tildelingen til et trøndersk selskap de siste årene, bidrar Innovasjon Norge til at Powel går i front for solid fornying innen vann- og avløp (VA).

  • IT
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Powel leverer i dag IT-løsninger til VA-etatene i 300 norske kommuner. Vann er verdens viktigste næringsmiddel, og Powel har fokus på hvordan ny teknologi kan bidra til enda bedre støtte i denne sektorens viktige arbeid. I den sammenheng er det etablert et prosjekt med fokus på framtidens IT-løsninger for å sikre rent vann og effektiv drift, vedlikehold og fornying av infrastruktur.

Til dette prosjektet har Innovasjon Norge tildelt Powel 15 millioner kroner. Dette er blant de største støttebeløp tildelt noe selskap i Trøndelag de siste årene. Prosjektet skal gjennomføres over de neste tre årene.

- Dette er en stor tillitserklæring og ikke minst en fantastisk mulighet for oss i Powel. I Norge er vi vant til at det er rent vann i kranen og at avløpsvannet renner unna som det skal. Med vår løsning skal vi sikre den samme tryggheten også i fremtiden, med utgangspunkt i nye behov og ny teknologi. Videre har vi til intensjon om å utvikle en løsning med internasjonalt potensiale, sier Bård Benum, administrerende direktør i Powel.

[factbox id="1"]

Store deler av vann- og avløpsnettet har behov for fornying og forbedring for å kunne fortsette å sikre rent vann, hindre lekkasjer og forebygge oversvømmelser også i fremtiden. Gjentatte ganger har bransjen pekt på det enorme behovet for å investere i ny og tryggere infrastruktur. Nyverdien av det aldrende norske vann- og avløpsnettet er beregnet til 1100 milliarder kroner, og for å løfte standarden til et akseptabelt nivå er det et reinvesteringsbehov på 450 milliarder fram mot 2030.

I dag forsvinner mer enn 30% av drikkevannet på grunn av lekkasjer og det er i mange kommuner utfordringer med drikkevannskvalitet og miljøutslipp. IT-løsningen Powel nå skal utvikle vil ha miljø som fokus. Den skal sikre trygg drift fra dag til dag, og bidra til at investeringer gjøres der det haster mest. Dette skal sikre verdien på framtidige investeringer, trygge god vannkvalitet, redusere miljøutslipp og effektivisere prosesser til forvaltning og drift av infrastrukturen.

- Utvikling av teknologi går raskt og det er nye muligheter ved web- og mobilbaserte løsninger, sensorteknologi, digitalisering av arbeidsoppgaver og automatisering av kunnskap. Vi skal utnytte vår kompetanse til å utvikle en løsning som kommer både mennesker og miljø til gode. For Powel gir dette muligheter for økt eksport av norsk miljøteknologi. Tilskuddet fra Innovasjon Norge gjør det mulig for Powel å realisere neste generasjon IT-løsning for en VA-bransje som står foran store investeringer og utfordringer» sier Bård Benum.

Målet for prosjektet er å utvikle en løsning som inkluderer bedre modellering av infrastrukturen, avanserte analyse- og beregningsmetoder, moderne og intuitive brukerflater, tjenesteorientert og skybasert arkitektur, utnyttelse av internett- og mobil-teknologi, samt integrasjon med sensor- og målerteknologi.

- For Innovasjon Norge er Powels prosjekt spennende både ut fra et miljøperspektiv og et innovasjonsperspektiv. Prosjektet adresserer utfordringer og løsninger for en kritisk infrastruktur i Norge, men har i tillegg et Internasjonalt potensiale som gjør det særlig aktuelt, sier direktør Vigdis Harsvik i Innovasjon Norge, Trøndelag.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Trondheim Kommune og SINTEF Vann og Miljø. Trondheim kommune vil bidra med ressurser for å spesifisere og teste den ferdige prototypen fra prosjektet.

- Trondheim kommune benytter Powels løsninger i dag, og ønsker å bidra til utvikling av morgendagens løsninger for VA-sektoren gjennom å delta i prosjektet med vår kompetanse. Gjennom utnyttelse av ny kunnskap og ny teknologi, ser vi at prosjektet vil bidra til vår målsetning om å utvikle vann- og avløpsnettet på en effektiv, miljømessig og økonomisk god måte til beste for innbyggerne, sier teknisk sjef Anne-Kristine Misund.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen