Planprogrammet for Ringeriksbanen er fastsatt

Planprogrammet for Ringeriksbanen er fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er glade for at departementet har vedtatt planprogrammet. Det er en viktig milepel for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Planprogrammet er en slags «plan for planen» som gir føringer for det videre arbeidet med den statlige reguleringsplanen for prosjektet.

Planprosessen

Regjeringen besluttet i august 2015 at planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund, og i april 2016 ble det besluttet at linjen over Helgelandsmoen skal legges til grunn på strekningen Bymoen og Styggedalen i Hole og Ringerike.

Arbeidet med den statlige reguleringsplanen startet opp høsten 2016. Planprogrammet var på høring før og etter årsskiftet 2016/2017, og Bane NOR fikk inn omlag130 innspill fra privatpersoner, myndigheter og organisasjoner. Innspillene ble vurdert før planprogrammet ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

[img id="1"]

- Planprogrammet er et viktig dokument som avklarer hvordan det videre planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes og hvordan lokal medvirkning skal foregå. Jeg legger til grunn at den videre planleggingen vil skje i nær dialog med de berørte kommunene og med sentrale statlige aktører, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslag til reguleringsplan vil trolig bli lagt ut på høring før sommeren 2018.

Uavklart om stasjon på Avtjerna

Det er ikke avklart om Ringeriksbanen skal planlegges med en kort dagsone i området Rustan/Avtjerna i Bærum eller med en lang tunnel under bakken. En dagsone vurderes som en forutsetning for at det senere skal kunne være mulig å etablere en stasjon på Avtjerna. Fellesprosjektet har anbefalt en sammenhengende tunnel fra Jong i Bærum til Sundvollen i Hole.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har i behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 bedt om at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR vurderer å etablere en stasjon på Avtjerna. Rapporten skal være ferdig 1. oktober.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen