Planprogrammet for Ringeriksbanen er fastsatt

Planprogrammet for Ringeriksbanen er fastsatt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå fastsatt planprogrammet for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er glade for at departementet har vedtatt planprogrammet. Det er en viktig milepel for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen.

Planprogrammet er en slags «plan for planen» som gir føringer for det videre arbeidet med den statlige reguleringsplanen for prosjektet.

Planprosessen

Regjeringen besluttet i august 2015 at planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 skal ta utgangspunkt i korridoren over Kroksund, og i april 2016 ble det besluttet at linjen over Helgelandsmoen skal legges til grunn på strekningen Bymoen og Styggedalen i Hole og Ringerike.

Arbeidet med den statlige reguleringsplanen startet opp høsten 2016. Planprogrammet var på høring før og etter årsskiftet 2016/2017, og Bane NOR fikk inn omlag130 innspill fra privatpersoner, myndigheter og organisasjoner. Innspillene ble vurdert før planprogrammet ble sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

[img id="1"]

- Planprogrammet er et viktig dokument som avklarer hvordan det videre planarbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes og hvordan lokal medvirkning skal foregå. Jeg legger til grunn at den videre planleggingen vil skje i nær dialog med de berørte kommunene og med sentrale statlige aktører, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Forslag til reguleringsplan vil trolig bli lagt ut på høring før sommeren 2018.

Uavklart om stasjon på Avtjerna

Det er ikke avklart om Ringeriksbanen skal planlegges med en kort dagsone i området Rustan/Avtjerna i Bærum eller med en lang tunnel under bakken. En dagsone vurderes som en forutsetning for at det senere skal kunne være mulig å etablere en stasjon på Avtjerna. Fellesprosjektet har anbefalt en sammenhengende tunnel fra Jong i Bærum til Sundvollen i Hole.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har i behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029 bedt om at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR vurderer å etablere en stasjon på Avtjerna. Rapporten skal være ferdig 1. oktober.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen