Planlegging av InterCity går for fullt

Planlegging av InterCity går for fullt

Planleggingen av nye dobbeltspor-strekninger som en del av InterCity-utbyggingen gjennom Østfold går for fullt. Nå er flere brikker i planprosessene i ferd med å falle på plass.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bystyret i Sarpsborg vedtok 2. mars planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen Fredrikstad -Sarpsborg. Planen omfatter også ny Sarpsbru på fylkesvei 118.

Før jul endte saken med utsettelse. Det var derfor knyttet en viss spenning til hvordan det ville gå denne gangen, men nå er altså forslaget vedtatt. Med stort politisk flertall fastsatte bystyret forslag til planprogram.

Det ble i løpet av bystyremøtet fremmet flere alternative forslag som ble nedstemt. Det ble til slutt formannskapets innstilling som ble vedtatt, med et tillegg om at det skal sees på løsninger som krysser lengst mulig nord for Sarpsfossen. Dette spesielt for å unngå inngrep på Olavsvollen og middelalderbyen Borg, samt de gamle arbeiderboligene på Tarris.

Kan komme i gang med den videre planleggingen

I Fredrikstad kommune ble planprogrammet godkjent av bystyret 8. desember 2016. Med vedtatt planprogram i begge kommuner er det formelle grunnlaget for videre arbeid med løsninger og konsekvenser på plass.

Planleggingsleder Alf L. Solvang i Bane NOR, er fornøyd med vedtakene.

– Dette betyr at vi kan komme i gang med den videre planleggingen for å finne de beste løsningene for InterCity og for byene, sier han.

Artikkelen fortsetter under video.
[youtube id="xrcZzlwQ6vg"]

I kommunedelplanen fastsettes en korridor som det nye dobbeltsporet skal ligge innenfor. Denne korridoren er bredere enn de arealene som kreves for selve traseen, og alle eiendommene som ligger innenfor korridoren blir ikke nødvendigvis berørt. Planen omfatter også en konsekvensutredning som skal kartlegge konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner, samfunn, osv.

Planprogrammet er starten på prosessen med kommunedelplan. Planprogrammet er “en plan for planen”, som beskriver hensikten med planleggingen, hvilke trasékorridorer og temaer som skal utredes, samt hvordan den videre prosessen skal gjennomføres.

Haug-Seut

Lenger nord, for parsellen Haug-Seut i Råde og Fredrikstad kommuner, har arbeidet fram mot reguleringsplan nå startet opp. Dette er det siste steget i den offentlige planprosessen, hvor traseen detaljeres innenfor den korridoren som tidligere er fastsatt. I reguleringsplanen besluttes nøyaktig hvilke arealer som blir berørt, hva de ulike arealdelene kan brukes til og hvordan det ferdige anlegget skal uformes.

Prosessen med denne reguleringsplanen innledes også med et planprogram som behandles politisk i kommunene. Bane NOR har nylig sendt over forslag til planprogram for sluttbehandling i kommunene. Forslaget lå ute på høring før jul i 2016, og det kom inn 43 høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er gjennomgått og kommentert, og endringene som er gjort etter høringen er omtalt i et eget kapittel i forslaget til planprogram.

- Vi setter pris på innspillene som er mottatt til forslag til planprogram. Det er utarbeidet et eget vedlegg med sammendrag av innspillene med våre svar på disse, sier planleggingsleder Iselin Eng i Bane NOR.

Bane NOR har bedt om at forslag til planprogram sluttbehandles i bystyret i Fredrikstad og kommunestyret i Råde henholdsvis 4. mai og 11. mai.

Sandbukta-Moss-Såstad

For strekningen fra Sandbukta like nord for Moss til Såstad i Rygge kommune ble reguleringsplanen vedtatt av kommunene før jul. Dermed gjenstår bare den formelle behandlingen av innkomne klager før reguleringsplanprosessen for dette prosjektet er endelig avsluttet.

Forberedende arbeider i Moss med bl.a. midlertidig omlegging av eksisterende jernbane starter etter planen opp i andre halvår 2017 og hovedarbeidene på prosjektet i 2019. Både Sandbukta-Moss-Såstad og Haug-Seut skal i henhold til Nasjonal transportplan tas i bruk i 2024, mens dobbeltsporet videre til Sarpsborg skal stå ferdig i 2026.

Til toppen