Planer for ny Leirpollskogen bru ut på høring

Planer for ny Leirpollskogen bru ut på høring

Reguleringsplan for ny Leirpollskogen bru i Tana er i dag lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader er 24. mars.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter planen skal arbeidet starte til høsten og brua stå ferdig i løpet av 2018. I tillegg til å bygge ny bru, skal deler av fylkesveg 890 legges om i krysset mot fylkesveg 282 til Leirpollskogen.

Dagens bru over Julaelva er fra 1961 har store sprekker i landkarene og midtpilaren som svekker bruas bæreevne. I tillegg har brua en vanskelig atkomst fra fylkesveg 890. Brua er eneste vegforbindelse til Elkems kvartsittbrudd i Austertana. Den er også vegforbindelsen til Austertana oppvekstsenter, som har barneskole og barnehage.

Lengre og bredere

Den nye brua blir en 58 meter lang stålbjelkebru i to spenn, det vil si at det vil være en midtpilar i elva. Brua blir 16 meter lengre enn dagens bru, og blir 6,5 meter bred.

I tillegg til å bygge ny bru som blir lengre og bredere enn den gamle, skal deler av fylkesveg 890 trekkes bort fra elva, og krysset mot fylkesveg 282 til Leirpollskogen legges om. Dagens kommunale veglys i planområdet blir også oppgradert.

Finnmark fylkeskommune har bevilget 35 millioner kroner til prosjektet, fordelt på 2017 og 2018.

Naturmangfold og flomfare

Fordi Julaelva er et vernet vassdrag, har Statens vegvesen gjennomført konsekvensutredning for naturmangfold. Det har særlig vært lagt vekt på å sikre bestanden av sjørøye. Elva har også en liten laksebestand. Hensynet til naturmiljøet gjør at det blir strenge restriksjoner på når det kan arbeides i selve elva.

Leirpollen er et flomutsatt område, og Vegvesenet har hatt nær dialog med NVE for å få til løsninger som er gunstige både for vassdraget og for vegsystemet. Den nye brua er dimensjonert for å tåle 200-årsflom.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen