Planer for ny Leirpollskogen bru ut på høring

Planer for ny Leirpollskogen bru ut på høring

Reguleringsplan for ny Leirpollskogen bru i Tana er i dag lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader er 24. mars.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter planen skal arbeidet starte til høsten og brua stå ferdig i løpet av 2018. I tillegg til å bygge ny bru, skal deler av fylkesveg 890 legges om i krysset mot fylkesveg 282 til Leirpollskogen.

Dagens bru over Julaelva er fra 1961 har store sprekker i landkarene og midtpilaren som svekker bruas bæreevne. I tillegg har brua en vanskelig atkomst fra fylkesveg 890. Brua er eneste vegforbindelse til Elkems kvartsittbrudd i Austertana. Den er også vegforbindelsen til Austertana oppvekstsenter, som har barneskole og barnehage.

Lengre og bredere

Den nye brua blir en 58 meter lang stålbjelkebru i to spenn, det vil si at det vil være en midtpilar i elva. Brua blir 16 meter lengre enn dagens bru, og blir 6,5 meter bred.

I tillegg til å bygge ny bru som blir lengre og bredere enn den gamle, skal deler av fylkesveg 890 trekkes bort fra elva, og krysset mot fylkesveg 282 til Leirpollskogen legges om. Dagens kommunale veglys i planområdet blir også oppgradert.

Finnmark fylkeskommune har bevilget 35 millioner kroner til prosjektet, fordelt på 2017 og 2018.

Naturmangfold og flomfare

Fordi Julaelva er et vernet vassdrag, har Statens vegvesen gjennomført konsekvensutredning for naturmangfold. Det har særlig vært lagt vekt på å sikre bestanden av sjørøye. Elva har også en liten laksebestand. Hensynet til naturmiljøet gjør at det blir strenge restriksjoner på når det kan arbeides i selve elva.

Leirpollen er et flomutsatt område, og Vegvesenet har hatt nær dialog med NVE for å få til løsninger som er gunstige både for vassdraget og for vegsystemet. Den nye brua er dimensjonert for å tåle 200-årsflom.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen