Planer for ny Leirpollskogen bru ut på høring

Planer for ny Leirpollskogen bru ut på høring

Reguleringsplan for ny Leirpollskogen bru i Tana er i dag lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Fristen for å komme med merknader er 24. mars.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Etter planen skal arbeidet starte til høsten og brua stå ferdig i løpet av 2018. I tillegg til å bygge ny bru, skal deler av fylkesveg 890 legges om i krysset mot fylkesveg 282 til Leirpollskogen.

Dagens bru over Julaelva er fra 1961 har store sprekker i landkarene og midtpilaren som svekker bruas bæreevne. I tillegg har brua en vanskelig atkomst fra fylkesveg 890. Brua er eneste vegforbindelse til Elkems kvartsittbrudd i Austertana. Den er også vegforbindelsen til Austertana oppvekstsenter, som har barneskole og barnehage.

Lengre og bredere

Den nye brua blir en 58 meter lang stålbjelkebru i to spenn, det vil si at det vil være en midtpilar i elva. Brua blir 16 meter lengre enn dagens bru, og blir 6,5 meter bred.

I tillegg til å bygge ny bru som blir lengre og bredere enn den gamle, skal deler av fylkesveg 890 trekkes bort fra elva, og krysset mot fylkesveg 282 til Leirpollskogen legges om. Dagens kommunale veglys i planområdet blir også oppgradert.

Finnmark fylkeskommune har bevilget 35 millioner kroner til prosjektet, fordelt på 2017 og 2018.

Naturmangfold og flomfare

Fordi Julaelva er et vernet vassdrag, har Statens vegvesen gjennomført konsekvensutredning for naturmangfold. Det har særlig vært lagt vekt på å sikre bestanden av sjørøye. Elva har også en liten laksebestand. Hensynet til naturmiljøet gjør at det blir strenge restriksjoner på når det kan arbeides i selve elva.

Leirpollen er et flomutsatt område, og Vegvesenet har hatt nær dialog med NVE for å få til løsninger som er gunstige både for vassdraget og for vegsystemet. Den nye brua er dimensjonert for å tåle 200-årsflom.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen