Planarbeidet for ny E18 Dørdal-Grimstad i godt driv

Planarbeidet for ny E18 Dørdal-Grimstad i godt driv

Arbeidet med planlegging av ny E18 fra Dørdal til Grimstad er godt i gang. Siden før sommeren har rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll arbeidet med å avgrense planområdet for hvor den framtidige E18 Dørdal-Grimstad skal komme.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet med planlegging av ny E18 fra Dørdal til Grimstad er godt i gang. Siden før sommeren har rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll arbeidet med å avgrense planområdet for hvor den framtidige E18 Dørdal-Grimstad skal komme. Rådgivergruppen skal legge fram forslag til en eller flere anbefalte korridorer. Det vil si et bredere geografisk område enn en trasé eller en vei. 

– Det er stor interesse for arbeidet med ny E18 fra Dørdal til Grimstad. I disse dager pågår kvalitetssikring av dokumenter som skal følge planprogrammet. Den 28. september skal styret for det interkommunale plansamarbeidet fatte vedtak om å legge ut forslag til planprogram til offentlig høring. I midten av oktober er det planlagt informasjonsmøter i alle de berørte kommunene. Jeg håper at alle interesserte deltar på informasjonsmøtene, sier Per Kristian Lunden, styreleder for det interkommunale plansamarbeidet og ordfører i Risør. 

Planprogrammet

Et planprogram er et formelt dokument som skal ut på offentlig høring. I planprogrammet er det beskrevet hvordan man skal jobbe videre fram til endelig kommunedelplan. I planprogrammet skal det beskrives hvilke tema som skal utredes videre. Det dreier seg om konsekvensene veien har for samfunnsøkonomisk lønnsomhet, hva det koster å bygge ut ny E18, miljø, reduksjon i reisetid og ulykker, naturmangfold, kulturarv, friluftsliv, by- og bygdeliv og annet. Et av dokumentene som følger planprogrammet er det som kalles silingsrapport. I silingsrapporten kan man sette seg inn i faglige vurderinger og begrunnelse for hvilke korridorer som er silt bort og hvilke som skal utredes videre. Innenfor det avgrensede planområdet i kommunedelplanen vil framtidig E18 trasé utredes og reguleres. Det som bestemmes i kommunedelplanarbeidet er hvilket areal som skal settes av til framtidig E18. Selve utformingen av veilinjen skjer i neste planfase da det skal lages en reguleringsplan.

– Etter at styret for det interkommunale plansamarbeidet har lagt fram planprogrammet til offentlig høring blir det en seks ukers høringsperiode. Jeg oppfordrer alle interesserte til å komme med innspill gjerne via den digitale Medvirkningsportalen som er etablert for prosjektet. Videre prosess er da at innspillene og merknadene til planprogrammet skal vurderes. I midten av januar er planen at styret skal vedta planprogrammet, avslutter Lunden. 

Nye Veier er tiltakshaver og gjennomfører planarbeidet i samarbeid med rådgivergruppen Asplan Viak/Rambøll.

Til toppen