Partiene garanterer for grundig utredning

Partiene garanterer for grundig utredning

Hva tenker partiene om fremtidsvisjonen for byen som ble presentert for første gang i dag? Hva vil de gjøre for å få stasjon på Avtjerna?

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Samferdsel & Infrastruktur har tidligere i dag skrevet om at Europas første plussby kan bli norsk.  Nå garanterer politikerne at de vil jobbe grundig for å få en ny stasjon på Ringeriksbanen utredet.

Hårek Elvenes, Stortingsrepresentant for Høyre

- Det er veldig flott å se hvor langt man har kommet med å detaljere ut mulighetene på Avtjerna på så kort tid. Dette er en visjon fylt med substans. Konkret kan dette dekke Bærums fremtidige boligbehov i veldig mange år, også etter at Fornebu er bygd ut. Utbygging ved Avtjerna har ligget i Bærums kommuneplan siden 1991, men det har ikke blitt prioritert grunnet mangel på gode transportløsninger. Nå går det bokstavelig talt et mulighetens tog gjennom Avtjerna som kan muliggjøre at utbyggingen starter. På Sollihøgda plussby vil man få muligheten til å bo midt i marka, og å kombinere natur og friluft med et urbant liv. Jeg tror mange vil ha lyst til å bo i et slikt område. Sollihøgda vil kunne bli spennende og fremoverlent med visjonen om en plussby.

Dette kan bli et prosjekt hvor vi kan si "look to Sollihøgda"

- Jeg er selvsagt nysgjerrig på den jernbanetekniske løsningen. Vi må få kartlagt kostnadene og om reisetida mellom Sandvika og Hønefoss vil være den samme. Det blir viktig å få satt utbyggingen av Ringeriksbanen inn i en samfunnsmessig sammenheng, og å få frem de samfunnsmessige aspektene ved utbyggingen av en ny by på Avtjerna. Det er en kort veg fra det politiske vedtaket om utredning til utredning, og vi håper derfor at utredningen til Bane Nor tar opp i seg dette aspektet.

- Prosjektet fanger en nerve i tiden, med miljøvennlige byer, kollektivtransport og utnytting av energien som naturlig finnes i område. Dette kan bli et prosjekt hvor vi kan si "look to Sollihøgda". Det er stor etterspørsel etter boliger, og dette må sees som en del av utredningen som kommer.

- Vi vil jobbe hardt for veien videre. Til sist ligger dette i hendene til politikerne på stortinget. Høyre er garantist for at Bane Nor følger opp vedtaket som Stortinget har gjort om utredning ved Avtjerna.

Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

- Jeg er selv fra Bærum, så dette er en sak som opptar meg. Jeg jobber også mest med miljøpolitikk og klimavennlig utvikling, og dette prosjektet er superspennende. Realisering av Sollihøgda plussby vil kunne lede vei nasjonalt, men også globalt. Her kan vi kombinere vekst og utvikling med klimaansvar. En stasjon på Avtjerna vil være en stor mulighet for utvikling av boliger og arbeidsplasser, med klimaansvar som fundament i grunn. Dette er et type prosjekt som kan vise vei i klimaspørsmål og sette Norge på kartet.

- Arbeiderpartiets slagord er å bygge landet. Det er langt ifra ferdigbygd. Dette er et kroneksempel på å bygge på en måte som kombinerer klima, arbeidsplasser og boliger på en solid måte.

Realisering av Sollihøgda plussby vil kunne lede vei nasjonalt, men også globalt

- Arbeiderpartiet er garantist for at utredningen av stasjon på Avtjerna videreføres på en god måte. Arbeiderpartiet tok intativ til å at utrdening av Avtjerna skulle komme i gang, og er glad for at vi klarte å samle Stortingets trangsportkomite. Vi vel følge opp dette viktig arbeidet. Utredningen går nå sin gang etter at det kom med i revidert NTP. Vi avhenger av at politikerne og samferdselsministeren stiller de riktige spørsmålene, som gjør at vi får en solid utredning av stasjonen på Avtjerna.

Kjell Maartman-Moe, Gruppeleder i Bærum Arbeiderparti

- For oss er det viktig å påpeke at det er en samlet Stortingskomité som står bak at vi fikk vurderingen av Avtjerna stasjon gjennom i revidert NTP. Nå må vi sørge for at utredningen gjøres på en god måte.

Vi har et samfunnsansvar for at by- og sentrumsutviklingen skal bli så miljøvennlig som mulig

- Det er viktig at Bane Nor tolker samfunnsoppdraget sitt vidt, og ikke ser for snevert på det jernbanefaglige. Vi har et samfunnsansvar for at by- og sentrumsutviklingen skal bli så miljøvennlig som mulig. At man er kreativ i jakten på nye løsninger for hvordan stasjonen kan bygges, er derfor viktig. Kan man for eksempel se på muligheten for at stasjonen legges i andre etasje, under bakken? Det er avgjørende for miljøet og fremtiden å bygge løsninger som gir et kortreist samfunn. Med Sollihøgda plussby har vi en enestående mulighet til å utvikle dette. Nå må vi se om vi synes den utredningen som gjøres blir god nok, og ta det derfra. Arbeiderpartiet i Bærum vil uansett jobbe aktivt videre for at en stasjon på Avtjerna skal bli en realitet.

Abid Raja, Stortingsrepresentant for Venstre

- Jeg er glad for at alle fire partiene som samarbeidet om å få merknaden inn i revidert NTP ble enige. Da vi la det frem for etatene var det mye skepsis – rundt stigningsgrad, kostnadsberegninger og lignende.

Å bygge en plussby på Avtjerna vil kunne løfte Norge frem i verden

Vi i Venstre håper at etatene og Bane Nor vil komme med et teknisk godt svar på hvordan det vil gjøres. Til slutt vil det bli en politisk drakamp for å få stasjon på Avtjerna realisert. Jeg tror og håper at partiene som har jobbet med dette frem til i dag, vil fortsette å jobbe videre med dette. Å bygge en plussby på Avtjerna vil kunne løfte Norge frem i verden. Jeg er sikker på at det er politisk vilje til å legge midler i dette. En smart by, som bygges helt fra scratch, så nær marka, vil helt klart tiltrekke seg folk. Kanskje vil enkelte politikere stå i kø når prospektene legges ut. Men jernbanestasjonen er selvsagt en forutsetning først. Vi garanterer at vi i Venstre vil gjøre det som står i vår makt for å få stasjonsalternativet grundig vurdert.

Hans Andreas Limi, FrPs stortingsrepresentant fra Akershus

- Det er veldig positivt å se en slik visjon for Avtjerna. Vurderingen av Avtjerna som boligområde ligger fortsatt langt frem i tid, og innen realiseringen vil den teknologiske utviklingen gjøre at vi kan få til noe spennende og unikt på miljøsiden her.

- Jeg er derfor glad for at visjonen svarer på flere av utfordringene som kritikere har løftet frem. Dårlig kollektivdekning vil løses med togstasjonen. Det er også noe frykt for mye intern trafikk på området. Dette vil om ti år vil være eliminert med elektriske matebusser som fyker rundt på Avtjerna og knytter nabolagene sammen med et velfungerende jernbanenett. Vi må se forbi dagens begrensninger når vi skal utvikle Avtjerna.

Vi må se forbi dagens begrensninger når vi skal utvikle Avtjerna

- Frp har støttet Avtjerna lokalt i Bærum, og kjempet utredningen gjennom i revidert NTP. Oppdraget er gitt, og vi vil følge opp at den konkret finner sted. Vi håper å beholde samferdselsministerposten etter valget. Med dette vil vi ha den sterkeste kontakten inn i samferdselsdepartementet. Vi håper på en solid teknisk utredning for Ringeriksbanen, men også økonomisk. Frp vil legge vekt på mer enn kostnadene av byggingen, og også se på økningen i trafikkgrunnlaget.

- Frp er garantist for arbeidet med Avtjerna – lokalt i Bærum, på fylkesnivå og på Stortinget. Vi står fullt og helt bak Avtjerna som et fremtidig boligområde. Vi er avhengige av å tilrettelegge for nye boliger i Osloregionen, og Avtjerna gir unike muligheter.

Til toppen