Overtredelsesgebyr til kraftselskap i Troms

Overtredelsesgebyr til kraftselskap i Troms

NVE har ilagt Troms Kraftforsyning og Energi AS et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for brudd på manøvreringsreglementet for Galggojavri i Skibotnvassdraget høsten 2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det var regulanten selv som meldte fra om den uønskede situasjonen. Denne oppsto som en følge av feil på styringssystemet på luken for slipp av vann fra Galggojavri og ned i det nedenforliggende reguleringsmagasinet for Skibotn kraftverk. Luken sto åpen i to døgn, noe som førte til at vannstanden sank ned til 1,02 meter under den laveste tillatte regulerte vannstand før feilen ble oppdaget og luken stengt. Vannstanden var under laveste tillatte vannstand i 26 døgn fra 17. september 13. oktober.

- Dette er en sak med brå vannstandsreduksjon i et reguleringsmagasin. De faktiske skadene var begrenset. Om hendelsen hadde skjedd i forbindelse med islagt magasin kunne konsekvensene for reindrift og allmenne interesser vært større. Vi ser alvorlig på dette, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn.

Magasinet er tillatt regulert med kun 0,5 meter. Det betyr at regulanten har vesentlig kortere tidsrom til å håndtere uønskede situasjoner på enn når reguleringshøyden er større, noe som den er i de aller fleste norske reguleringsmagasinene. Derfor er det viktig at regulanten har gode rutiner for hvordan magasin skal driftes og etterses når uventete situasjoner oppstår. NVE anser Troms kraftforsyning og Energi AS som en stor profesjonell aktør som burde være ekstra nøye med reguleringen av Galggojavri. NVE mener at regulanten burde ha sikret et alternativt tilsyns- og kontrollsystem da selskapet den 17. september skjønte at signalene fra dammen om vannstanden var feilaktige.

Selskapet opplyser i sin korrespondanse med NVE at det ikke var noen økonomisk gevinst i tappingen av Galggojavri. NVE er enig i dette siden vannet midlertidig ble lagret i det nedenforliggende magasinet mens fyllingen av Galggojavri opp til laveste regulerte vannstand foregikk.

Selskapet fikk uoppfordret utarbeidet sakkyndige rapporter om skadeomfang for naturmiljø, reindrift og allmenne interesser, og effekter for fisk og bunnfauna. Begge rapportene konkluderte med at tappingen av Galggojavri hadde relativt liten negativ effekt på de undersøkte temaene.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen