Overtredelsesgebyr til kraftselskap i Troms

Overtredelsesgebyr til kraftselskap i Troms

NVE har ilagt Troms Kraftforsyning og Energi AS et overtredelsesgebyr på 300 000 kroner for brudd på manøvreringsreglementet for Galggojavri i Skibotnvassdraget høsten 2014.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det var regulanten selv som meldte fra om den uønskede situasjonen. Denne oppsto som en følge av feil på styringssystemet på luken for slipp av vann fra Galggojavri og ned i det nedenforliggende reguleringsmagasinet for Skibotn kraftverk. Luken sto åpen i to døgn, noe som førte til at vannstanden sank ned til 1,02 meter under den laveste tillatte regulerte vannstand før feilen ble oppdaget og luken stengt. Vannstanden var under laveste tillatte vannstand i 26 døgn fra 17. september 13. oktober.

- Dette er en sak med brå vannstandsreduksjon i et reguleringsmagasin. De faktiske skadene var begrenset. Om hendelsen hadde skjedd i forbindelse med islagt magasin kunne konsekvensene for reindrift og allmenne interesser vært større. Vi ser alvorlig på dette, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn.

Magasinet er tillatt regulert med kun 0,5 meter. Det betyr at regulanten har vesentlig kortere tidsrom til å håndtere uønskede situasjoner på enn når reguleringshøyden er større, noe som den er i de aller fleste norske reguleringsmagasinene. Derfor er det viktig at regulanten har gode rutiner for hvordan magasin skal driftes og etterses når uventete situasjoner oppstår. NVE anser Troms kraftforsyning og Energi AS som en stor profesjonell aktør som burde være ekstra nøye med reguleringen av Galggojavri. NVE mener at regulanten burde ha sikret et alternativt tilsyns- og kontrollsystem da selskapet den 17. september skjønte at signalene fra dammen om vannstanden var feilaktige.

Selskapet opplyser i sin korrespondanse med NVE at det ikke var noen økonomisk gevinst i tappingen av Galggojavri. NVE er enig i dette siden vannet midlertidig ble lagret i det nedenforliggende magasinet mens fyllingen av Galggojavri opp til laveste regulerte vannstand foregikk.

Selskapet fikk uoppfordret utarbeidet sakkyndige rapporter om skadeomfang for naturmiljø, reindrift og allmenne interesser, og effekter for fisk og bunnfauna. Begge rapportene konkluderte med at tappingen av Galggojavri hadde relativt liten negativ effekt på de undersøkte temaene.

Vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/22. februar 2018

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) legges det opp til en rekke prosjekter for en utbedret og ferjefri E39. – Vi er godt i gang, men vi ser at det ikke er mulig å ferdigstille alle prosjektene innen 20 år, sier prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham. Les hele saken

Til toppen