Overgang fra fossil til fornybar energi

Overgang fra fossil til fornybar energi

En ny rapport fra NVE viser at forbruket av biodrivstoff og strøm vil øke mot 2020, mens bruken av fyringsolje, bensin og diesel kan gå ned. Rapporten er en analyse av den samlede energibruken i Norge og hovedtrenden er overgang fra fossile energivarer til fornybar energi.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Biodrivstoff vil øke på grunn av økt innblandingskrav fra januar 2017. Nå skal 7 prosent av alt solgt drivstoff til veitransport være biodrivstoff. I tillegg kan det bli økt bruk av biodrivstoff i kysttransport, fiskebåter og i fly. Totalt anslår NVE at bruken av biodrivstoff vil doble seg fra 1,7 TWh i 2015 til rundt 3,5 TWh i 2020.

Nedgang i bruk av fyringsolje, bensin og diesel

Strømforbruket er antatt å øke i alle næringer og sektorer. Dette kommer nye anlegg innen industri og datasentre, men det skjer også en overgang fra fossile energivarer til strøm innen transport, i husholdninger og i tjenesteytende næringer. Totalt kan dette bidra til at strømforbruket i Fastlands-Norge øker med opptil 10 TWh fra 2015 til 2020.

Den forventede nedgangen i bruk av fyringsolje, bensin og diesel er et resultat av økt bruk av strøm og biodrivstoff. I boliger og yrkesbygg har det vært en markert nedgang i bruk av fyringsolje siden 2010 og denne utviklingen er forventet å fortsette. Mange av dem som har sluttet å bruke fyringsolje til oppvarming av boliger og næringsbygg, har gått over til elektriske oppvarmingsløsninger. Innen transport vil overgangen til mer bruk av biodrivstoff og strøm etter hvert bidra til at bruken av diesel og bensin reduseres.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen