Østre linje klargjøres for ERTMS

Østre linje klargjøres for ERTMS

Denne sommeren skal framtidas signalsystem innføres på Østfoldbanen Østre linje. Strekningen Ski - Mysen - Sarpsborg blir landets mest moderne bane hva signalanlegg angår og blir først ut med det nye europeiske systemet ERTMS.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er et stort sprang som nå tas på Østre linje. I fjor ble alle banens stasjoner totalt bygget om med nye plattformer, informasjonssystemer, spor, kontaktledning og publikumsanlegg. I år kommer turen til selve signalanlegget. Signalsystemet ERTMS er den nye europeiske standarden, og planen er å innføre denne på hele det norske jernbanenettet. Det er en omfattende jobb som vil pågå i mange år framover.

Erfaringsstrekning

Østfoldbanen Østre linje er valgt ut som erfaringsstrekning for det nye systemet. ERTMS er basert på ny teknologi som gjør det mulig å fjerne alle signaler langs sporet. All informasjon om togets framføring og hastighet gis direkte til lokomotivføreren i førerhuset. Systemet holder oversikt over hvor alle tog er til en hver tid og hvor fort de kan tillates å kjøre på de ulike delene av banen.

Klare for full drift

[factbox id="1"]

-Vi har i snart to år holdt med prøvekjøringer på strekningen mellom Rakkestad og Sarpsborg, forteller prosjektleder Jarle Rasmussen i Jernbaneverket. -Nå har vi kommet så langt at vi snart er klare til å ta systemet i full drift med passasjerer. Men først skal vi prøve ut og sjekke systemet på hele banen gjennom denne sommeren, sier Rasmussen.

NSB er nå i full sving med opplæring av sine førere på det nye systemet og med å montere inn ombordutrustningen som må til i de togsettene som skal kjøre på strekningen.

I perioden 29.juni til 10.august er Østfoldbanen Østre linje stengt for ordinær trafikk og fra 10.-17 august skal NSB kjøre tog uten passasjerer for opplæring og sertifisering av lokførerne på strekningen. 17.august starter dermed den ordinære trafikken med nytt signalsystem på østre linje.

Omfattende testprogram

I disse sommerukene skal vi gjennomføre et omfattende program for å sjekke ut at alt fungerer som det skal på hele banen fra Ski til Sarpsborg, sier Jarle Rasmussen. Det betyr ulike testfaser der alle innretninger i sporet og alle systemer på togene kommuniserer slik de skal. I tillegg skal grensesnittene mellom det eksisterende signalanlegget på stasjonene Ski og Sarpsborg og det nye anlegget på Østre linje prøves ut. Utprøvingene omfatter sporveksler, akseltellere, vegsikringsanlegg og all kommunikasjon som må til for å få anlegget til fungere.

- Det er selvfølgelig omfattende krav til dokumentasjon som må til før en ny type signalanlegg kan tas i bruk, sier Rasmussen. Men per nå føler vi at vi er i rute, legger han til.

Østre linje vil i den perioden banen er stengt for ordinær trafikk få installert nye drivmaskiner i sporvekslene, komplettering av vegsikringsanleggene for uten en rekke andre større og mindre vedlikeholdsoppgaver. Flere av banens store stålbruer fornyes, dårlige kontaktledningsmaster skal byttes og på Mysen bygges det nye overgangsbru på stasjonen.  Dette kommer altså i tillegg til et omfattende program for testkjøring på alle banens ulike delstrekninger.

Sist uke ble den nye overgangsbrua på Spydeberg stasjon fullført, mens arbeidene med brua på Mysen er startet opp.

- Vi satser på å utnytte sommerbruddet godt slik at vi får fullført råbygget og det store stålspennet over alle tre sporene på stasjonen, sier prosjektleder Erik Munch-Søegaard. Sist sommer hadde han det betydelig mer hektisk da fem stasjoner ble totalt ombygget på 11 uker.

Hele ERTMS- anlegget på Østre linje er beregnet å koste vel 600 millioner kroner, i tillegg kommer opprustningen av stasjonene som på ca 500 millioner til sammen. Dermed investeres det på Østfoldbanen Østre linje for rundt en milliard.

Til toppen