Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor

Oslo Lufthavn AS innfusjoneres i Avinor

Fusjonsbeslutningen er meldt til Foretaksregisteret, og kreditorfristen på seks uker utløper i januar 2016. Fusjonen forventes å bli endelig gjennomført i begynnelsen av januar 2016.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bakgrunnen for fusjonen er konsernets strategi- og styringsprinsipper som vektlegger «ett konsern», «samhandling på tvers», og «effektiv ressursutnyttelse». Samtlige flyplasser i Avinor-konsernet, unntatt Oslo Lufthavn, eies og drives i dag av Avinor direkte, og ikke gjennom egne datterselskaper. Det anses derfor rasjonelt at også virksomheten som i dag ligger i OSL, legges inn i Avinor. Dette også i lys av de krav og forventninger som Avinor totalt sett står overfor og konsernets pågående moderniseringsprogram som legger opp til en tettere samordning av virksomhetene.

Når Foretaksregisteret registrerer gjennomføringen av fusjonen i januar vil følgende skje:

  1. Det overtakende selskap, Avinor, overtar alle OSLs eiendeler, rettigheter og forpliktelser, inkludert de ansatte, hvilket blant annet innebærer at alle avtaler som er inngått med OSL, overføres til Avinor.
  2. OSL som overdragende selskap vil bli oppløst, og organisasjonsnummeret til OSL slettes fra Foretaksregisteret.

For den enkelte kunde, leverandør og samarbeidspartner vil fusjonen ikke ha noen praktisk betydning da:

  • Virksomheten i OSL vil fortsette uendret i Avinor
  • De samme personene som før, vil utføre arbeidet og inneha lederfunksjonene på Oslo Lufthavn
  • Kontraktsparter vil beholde samme betingelser som tidligere og Avinor overtar OSLs forpliktelser

OSLs kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere vil få tilsendt et eget brev med informasjon om fusjonen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen