Optimal utnyttelse av fleksibiliteten i kraftsystemet

Optimal utnyttelse av fleksibiliteten i kraftsystemet

Powel kunngjorde mandag en ny samarbeidsavtale med Enfo, enledende nordisk aktør innen aggregatorvirksomhet. Avtalen skal legge til rette for at morgendagens nettselskap, DSO, kan optimalisere sine drift- og planleggingsprosesser med utnyttelseav fleksibiliteten i kraftsystemet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Smart utnyttelse av sanntidsinformasjon og styringsmuligheter vil være avgjørende for å realisere gevinster knyttet til det smarte strømnettet. Med forvaltning av forbrukerfleksibilitet integrert i fagsystemene reduseres investerings- og driftskostnadene.

[factbox id="1"]

Svakt kraftnett

Nettselskapene opplever omfattende og store utfordringer knyttet til et aldrende og svakt kraftnett, økte krav til effektivitet, klimautfordringer og integrasjon av fornybar energiproduksjon. For å opprettholde leveringskvalitet og håndtere stadig mer effektkrevende apparater står nettselskapene, i følge NVE og Statnett, ovenfor et investeringsbehov på rundt 140 milliarder kroner fordelt på sentral-, regional- og distribusjonsnettet i årene 2014 – 2023.

Historisk endringsprosess

Det tradisjonelle nordiske elektriske kraftsystemet har blitt bygget ut over en periode på over 100 år. Kraftsystemet gjennomgår nå en historisk endringsprosess i møtet med smarte målere, instrumentering med sensorer og styrbare enheter som muliggjør realisering av et smart nett.

- Enfo har bidratt til å synliggjøre den nordiske modellen i det regulatoriske arbeidet med fleksibilitetsmarkeder i EU. Vi benytter denne kunnskapen både i rådgivning inn mot nordiske aktører og i utviklingen av morgendagens systemer for utnyttelse av fleksibilitet i lys av kraftsystemets behov. Koblingen mellom Enfo og Powel vil muliggjøre realisering av nettselskapets og markedselskapenes behov for å utnytte fleksibiliteten på forbrukersiden på en optimal måte, samtidig som nøytralitet og transparens opprettholdes sier Eilert Bjerkan, administrerende direktør i Enfo.

Fleksibilitet i kraftsystemet

- Powel ser store muligheter for bedre utnyttelse av fleksibilitet i kraftsystemet gjennom å legge til rette mekanismer som sikrer tett samspill mellom de ulike komponenter som mater inn eller tar ut kraft fra nettet. Det handler i praksis om å utnytte mulighetene i ny teknologi, legge til rette for ny lokal produksjon, elektrifisering av transport og mer rasjonell drift og utvikling av kraftnettet på en måte som reduserer behovet for investeringer i nettet i stedet for å øke investeringsbehovet. Samarbeidsavtalen med Enfo vil gi trygghet for at våre kunder kan realisere store verdier gjennom etablering av nye markedsmekanismer og et smartere nett, sier Kjetil Storset, direktør i Smart Infrastruktur-avdelingen i Powel.

Standardiserte grensesnitt og standardkomponenter fra våre teknologipartnere Microsoft Azure og Esri er fundamentet i Powel sin Mobile first, Cloud First strategi og realisering av nye skytjenester for smarte nett.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen