Det er for tidlig å si noe om hvordan enkelteiendommer vil bli berørt av en eventuell tredje rullebane.
Det er for tidlig å si noe om hvordan enkelteiendommer vil bli berørt av en eventuell tredje rullebane. (Bilde: Avinor)

​Oppfordrer til innspill i reguleringsprosessen knyttet til tredje rullebane

- Vi oppfordrer alle som har en oppfatning om tredje rullebane til å komme med sine innspill i den kommende reguleringsprosessen, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Basert på forventet trafikkutviklingen, vil det sannsynligvis være behov for en tredje rullebane ved Oslo lufthavn rundt 2030. 28. mars mottok Avinor og Ullensaker kommune brev fra Samferdselsdepartementet der de ber om at arbeidet med planleggingen av en tredje rullebane på Oslo lufthavn videreføres, basert på østre alternativ.

Samferdselsdepartementet vil ta standpunkt til spørsmålet om bygging av den tredje rullebanen når det foreligger en konsesjonssøknad etter luftfartsloven.

Midlertidig bygge- og deleforbud

I påvente av ny kommuneplan har Ullensaker kommune vedtatt å sende varsel om et midlertidig bygge- og deleforbud for en rekke eiendommer som kan bli berørt av en tredje rullebane.

- En eventuell tredje rullebane vil kunne få betydelige konsekvenser for enkelte av våre naboer, og vi har forståelse for at et midlertidig byggeforbud kan være krevende for grunneiere som berøres. Likevel er vi positive til midlertidig forbud, fordi det er riktig å skape størst mulig forutsigbarhet for alle parter, og gi tid til utarbeidelse og politiske behandling av reguleringsplan for området, sier lufthavndirektør Øyvind Hasaas ved Oslo lufthavn.

For tidlig å si noe om hvordan eiendommene blir berørt

Det er for tidlig å si noe om hvordan enkelteiendommer vil bli berørt av en eventuell tredje rullebane. Det vil bli gjennomført en grundig planleggingsprosess hvor støykonsekvenser er et viktig element. Hasaas understreker at Avinor selvfølgelig vil følge de pålegg om avbøtende tiltak som kommer fra myndighetene.

- Arbeidet med reguleringsplan er en grundig prosess med blant annet konsekvensutredninger og høringer. Vi vil oppfordre alle som har innspill til reguleringen om å gi disse i denne prosessen, avslutter lufthavndirektøren.

Vedtak om midlertidig forbud gir ikke grunnlag for erstatning eller innløsning. Spørsmål om innløsning og erstatning for eiendommer som reguleres til ny tredje rullebane vil først avklares på et senere tidspunkt, normalt ved avtale eller skjønn etter at utbygging er besluttet.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen