Ønsker et nytt jernbanetorg i Ski sentrum

Ønsker et nytt jernbanetorg i Ski sentrum

Planinitiativet som nå er sendt inn til Ski kommune foreslår å etablere et nytt/utvidet jernbanetorg som gir Ski sentrum et etterlengtet bytorg med aktive fasader mot torget, mulighet for uteservering og kveldssol. Dette gir et godt grunnlag for et attraktivt og aktivt torg.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nytt jernbanetorg

Reguleringsplanen for Ski sentrum som ble vedtatt av kommunestyret før sommeren har lagt opp til at det kan bygges et nytt bygg vest for Ski storsenter som strekker seg nord for hovedinngangen til Ski storsenter, hvor den nordre delen skal bygges over arealer med kollektivfunksjoner.

[factbox id="1"]

– Vår vurdering er at denne løsningen ikke bidrar til å etablere attraktive arealer, da slike overbygde arealer i praksis på våre breddegrader blir forblåste områder, forteller Rune Breivik, prosjektsjef i ROM Eiendom.

Ved å velge denne løsningen gir bygget også skygge til torget, og den planlagte løsningen for kollektivterminalen bør revurderes. Det foreslås grep som kan forene ønsket utvikling med en bedre torgløsning.

Terminering-/oppstillingsplasser for buss og snuareal for buss foreslås løst på en annen og mer arealeffektiv måte, og flyttes fra bytorget til fordel for fotgjengere, syklister og nødvendig drosjeholdeplasser og kiss & ride. Ny bebyggelse trekkes lengre mot sør og Jernbanetorget omformes til en god møteplass og et godt sted for opphold.

Utvidelse og endring av storsentret

Det foreslås å utvide storsentret mot vest, og Jernbanesvingen legges på utsiden av den nye delen ut mot Jernbanen. Terminering-/oppstillingsplasser for buss og snuareal for buss legges langs denne veien.

– En del av tiltaket vil være at det skal utformes ny fasade på Ski storsenter mot Jernbanetorget, med økt grad av utadvendthet i forhold til dagens situasjon, sier Ole-Christian Hallerud, konserndirektør - Eiendomsutvikling i Olav Thon Gruppen.

Eksisterende buede inngangsparti på storsenteret vurderes fjernet og det avgis areal til utvidelse av et bedre bytorg. Eksisterende og ny bebyggelse mot torget skal ha virksomhet som aktiviserer torget og storsenterets fasader mot øst bør åpnes opp.

Innfartsparkeringen som i dag ligger vest for storsentret foreslås løst enten på vestsiden eller at det legges i parkeringshuset til Ski storsenter.

Nye boliger

Utvidelsen av storsenteret åpner opp for muligheten for ca. 100 nye boliger med uteoppholdsarealer på taket av senterutvidelsen. Boligene ligger nord-sør retning for å oppnå best mulig sol- og siktforhold for alle leiligheter, og for at alle skal få en støyfri side mot øst. Boligene vil få atkomst fra torg i nord og fra sør. Boligene skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet og med stor grad av variasjon i fasader og materialbruk. Boligene vil få gode og trygge felles uteoppholdsarealer med varierte tilbud for alle aldersgrupper skjermet for støy og trafikkfare.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen