Omfattande arbeid i Filefjelltunnelen

Omfattande arbeid i Filefjelltunnelen

Sjølv om det vart hol gjennom Filefjelltunnelen i haust, er det eit stort arbeid som gjenstår før tunnelen kan opnast om 1 1/2 år.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Eit langvarig etterarbeid starta i Filefjelltunnelen etter gjennomslaget 27. oktober, og det vil vare heilt fram til hausten 2017 då tunnelen kan opnast for trafikk.

Hæhre Entreprenør er no om lag ferdig med å reinske ut massar frå botn av den 5,8 km lange tunnelen, og dei er komne langt med å bygge opp ny vegbane. Legging av drensleidningar og trekkerøyr går også etter planen, og arbeidet med å vass- og frostsikre tunnelen er godt i gang.

[img id="1"]

Mykje vass- og frostsikring

- Totalt skal det monterast nesten 100 000 kvadratmeter PE-skumplater i to lag i tak og vegger av tunnelen. Dette for å lede bort lekkasjevatn frå fjellet og hindre at det frys til is på vegbana, seier Sverre Kjos-Wenjum, teknisk byggjeleiar i tunnelen.

Utanpå PE-skumplatene skal det monterast armeringsnett som skal dekkast med sprøytebetong for å brannsikre konstruksjonen. Dette er eit tidkrevjande arbeid som vil vare til ut på hausten 2016. Langs begge sidene av tunnelen skal det støypast kantstein og rekkverk, og deler av dette kan først skje etter at vass- og frostsikringa er ferdig.

Arbeid i rute

Før elektromonteringa i tunnelen kan starte skal det monterast 5 stk. betongbygg for elektroinstallasjonane, monterast kabelbru i taket i heile tunnelen og vegbana skal asfalterast.

[img id="2"]

- Etterarbeidet i tunnelen er i rute, og det er forventa at elektroarbeida vil starte opp i januar 2017, slik at det kan gjerast ferdig fram til opning hausten 2017 som planlagt, seier Kjos-Wenjum.

Austre portal på tunnelen vart støypt i slutten av februar, så no er begge portalane klare.

Aktiviteten ute

Når det gjeld arbeid på veg i dagsonene, har det vore redusert aktivitet gjennom vinteren. Sterk kulde, snø og vind har vore ein utfordring i perioder, men ikkje meir enn ein kunne vente. Aust for Grøna bru og mot Kyrkjestølen er det fjerna asfalt på gamal E16 og ny veg er bygd opp, heva i terrenget.

I frå Tyinkrysset og ned mot Varpe bru er det utført masseutskifting og klargjering av ny trasé, og det er lagt til rette for kommunalt vann- og avløpssysytem som er under utlegging.

Ut over våren vil aktiviteten i dagsonene gradvis auke på veganlegget.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen