Det er gjennomført et omfattende arbeid for å fjerne forurensende masser på Ryen verksted i etterkant av utslippet. Disse er sendt til deponi.
Det er gjennomført et omfattende arbeid for å fjerne forurensende masser på Ryen verksted i etterkant av utslippet. Disse er sendt til deponi. (Foto: Sporveien)

Oljelekkasje fra Sporveiens anlegg

Oljelekkasjen skjedde i forbindelse med sanering og tømming av oljetankene på anlegget. Miljødirektoratet har foretatt en inspeksjon på anlegget og Sporveien er orientert om at direktoratet fredag 29. juni anmeldte forholdet til politiet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi er svært lei oss for den alvorlige hendelsen, sier konserndirektør for infrastrukturi Sporveien Per Magne Mathisen. Det er en hendelse som ikke skulle ha skjedd og all vår kraft har vært lagt i å få samlet opp mest mulig av fyringsoljen som rant ut samt rense forurenset masse. Vi tar også tilsynsrapporten i fra Miljødirektoratet svært alvorlig, men det er forhold i den midlertidige rapporten det er nødvendig å kommentere ovenfor Miljødirektoratet innen fristen på 14 dager.

Sanering av oljetanker som ikke ble brukt lenger på Ryen-anlegget

Sporveien skulle tømme og ta bort tre oljetanker med fyringsolje som et ledd i å avskaffe all fyring med fossilt brennstoff fra 2020. Det var under tømming av en tank at den alvorlige hendelsen skjedde og olje rant ut i grunnen. En svært omfattende oppryddings aksjon mot akuttforurensing ble umiddelbart etablert under ledelse fra Oslo brann- og redningsetat.

En ny samlet oversikt viser at det var om lag 28 000 liter fyringsolje som lakk ut under tømming av tanken, hvorav ca. 80 % er bekreftet hentet opp med hjelp av tankbiler og oljeutskillere. Store deler av den resterende oljen er enten gravd opp i massene rundt lekkasjestedet, sugd opp av lenser eller fordampet. I tillegg vil det være en del olje som fordampet i løpet av de to/tre første dagene etter utslippet. Sporveien er glad for at oppryddingsarbeidet har vært såpass effektivt i et godt samarbeid blant annet berørte kommunale etater.

  Foto: Sporveien

Sporveien ser svært alvorlig på situasjonen og har fra første dag lagt alt til rette for politiets etterforskning og stilt alle nødvendige ressurser til disposisjon. Miljødirektoratets anmeldelse baserer seg på en inspeksjon på Sporveiens verksted på Ryen 12.juni 2018. I den midlertidige rapporten fra Miljødirektoratet er det påpekt fire avvik. Ett i forhold til selve utslippet og tre basert på Tankforskriften og Internkontrollforskriften. Sporveien fikk oversendt rapporten 28.juni med en svarfrist på 14 dager. Sporveien vil sende et utfyllende svar til Miljødirektoratet innen fristen. Sporveien påpeker imidlertid allerede nå overfor direktoratet at Sporveiens Infrastrukturenhet siden 2007 har hatt et styringssystem for drift og vedlikehold av infrastruktur som er godkjent og miljøsertifisert i henhold til ISO 14001.

Etter den alvorlige hendelsen har Sporveien gjort et omfattende arbeid for å hente opp fyringsoljen som rant ut samt tiltak for å rense områder som har blitt utsatt for fyringsolje. Rambøll er engasjert for å sikre prøver fra forurenset masse og Norges Geotekniske Institutt (NGI) ble tidlig engasjert for å ta prøver for å kartlegge vannet fra Ryen verksted som renner i overvannskummene ned til Alnaelva og videre ved utløpet til fjorden. Det er ikke observert fri fase olje (olje som flyter opp) i kummer ved Ryen base eller ved utløpet til Alnaelva i forbindelse med NGIs feltarbeid.

Etterarbeidet etter den alvorlige hendelsen vil fortsette og lensene som er lagt ut ved utløpet av Alnaelva til Oslofjorden blir liggende inntil videre som et sikkerhetstiltak. 

SELVKJØRENDE/21. september 2018

Tester selvkjørende brøytebiler på Oslo lufthavn i vinter

Siden 2010 har Avinor hatt en visjon og et ønske om å automatisere vintervedlikehold. I mars ble autonom snørydding demonstrert på Fagernes lufthavn, og i vinter tar Avinor steget videre med testing av to selvkjørende brøytekjøretøy på Oslo lufthavn. Prosjektet er et av de første i verden der store maskiner skal kjøre autonomt, og sørge for å holde flyplassområder snøfrie. Les hele saken

TRIKK/21. september 2018

Anskaffelsen av nye trikker til Oslo fortsetter med full styrke

Oslo byfogdembete har gitt Sporveien fullt medhold og nekter Siemens innsyn i taushetsbelagt informasjon mellom Sporveien og leverandøren CAF. Siemens har med dette tapt saken som ble anlagt etter at selskapet ikke nådde opp i konkurransen om å få levere de nye trikkene til Oslo. Arbeidet med trikkeanskaffelsen kan dermed fortsette. Les hele saken

SAMFERDSEL/20. september 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale har fått sin habilitet vurdert

Samferdselsminister Jon Georg Dale bad kort tid etter at han blei utnemnd til samferdselsminister om å få sin habilitet vurdert knytt til behandling av visse saker innanfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttenester. Bakgrunnen var relasjonane han har til Vidar Brein-Karlsen (Huawei Technologies Norway), Reynir Jóhannesson (Ice) og Arne Johan Dale (Havila Shipping). Lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har no kome med sine vurderingar. Les hele saken

Til toppen