Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.
Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund. (Bilde: Thor Erik Skarpen/Bane NOR)

Økt satsning og større forutsigbarhet

Regjeringen foreslår å bruke totalt 23,1 milliarder kroner til jernbaneformål i 2018. – Den økte satsningen og større forutsigbarhet i budsjettene er et stort steg i riktig retning, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

  • ERTMS
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Regjeringen øker den økonomiske rammen for jernbanesatsingen med 1,2 milliarder kroner, eller 5,7 prosent, fra saldert budsjett for 2017.  

-Totalt sett er vi godt fornøyd. Den økte satsningen på jernbanen og større forutsigbarhet er et stort steg i riktig retning. Vi får nå muligheten til å inngå flerårige avtaler om drift og vedlikehold.  Det vil gi betydelige effektiviseringsgevinster og gir større forutsigbarhet for både Bane NOR og leverandørene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. 

Fornyelsen

Regjeringen foreslår å bruke minimum 2,1 milliarder til fornyelse av jernbanen. Totalt foreslås det 7,8 milliarder til drift og vedlikehold.

-Det er lagt opp til tilnærmet samme beløp på fornyelse som året før. Det er imidlertid dessverre ikke tilstrekkelig til at vi unngår at vedlikeholdsetterslepet øker, sier Frimannslund. 

Utbygging

Det foreslås nær 8,9 milliarder kroner til utbygging. Alle pågående utbyggingsprosjekter skal gjennomføres som planlagt. I tillegg er det satt av midler til mulig oppstart av InterCity-prosjektene Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen og Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen.

- Det er viktig å holde fremdriften på disse to prosjektene. Dette er «innesperrede» enkeltspor på indre InterCity med dobbeltspor på begge sider. I Moss skal det gjøres store inngrep i byen med de konsekvensene det får for innbyggerne, noe vi ikke tar lett på.  Vi ser frem til en snarlig oppstartsbeslutning.

-Vi har ikke fått finansiering eller oppstartsbeslutning på Kleverud-Sørli og elektrifiseringen av Trønder og Meråkerbanen. Gitt rammene i budsjettet mener vi totalt sett at det er hensiktsmessig å utsette de to utbyggingsprosjektene slik at de ikke går på bekostning av fornyelsen av jernbanen. Vi må prioritere driften av den jernbanen vi allerede har for å sikre et velfungerende og pålitelig transportsystem i årene som kommer, sier Frimannslund. 

Høy planleggingsaktivitet

Regjeringen foreslår 2,1 milliarder til planlegging av ny infrastruktur, noe som er en økning på 26 prosent sammenliknet med fjoråret.

-Det er svært gledelig at vi nå gis muligheten til å øke planleggingsaktiviteten på InterCity-prosjektene. Dette er avgjørende for at vi skal klare å nå milepælene og sikre nødvendig fremdrift, sier Frimannslund.

ERTMS

I løpet av de neste 15-årene skal signal- og sikringssystemet ERTMS erstatte dagens signalanlegg på jernbanen. I forslaget til statsbudsjett for 2018 er det satt av 925 millioner kroner.

- I dag har vi flere ulike signalsystemer og flere av dem er utdaterte.  De gamle systemene gjør at vi alt for ofte får forsinkelser og innstillinger i togtrafikken noe som går ut over passasjerene og togselskapene. ERTMS vil gi en mer stabil og effektiv trafikkavvikling og vi er glade for at det prioriteres midler til rasjonell fremdrift av prosjektet, sier Frimannslund.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen