Økt konkurranse og effektivisering innen flysikring

Økt konkurranse og effektivisering innen flysikring

Avinor har overlevert «Plan for virksomheten 2016-2018» (§10-plan) til Samferdselsdepartementet. Den signaliserer økt konkurranse og effektivisering.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

§10-planen er styrets rapport om virksomheten og råd til eier om den fremtidige utviklingen av konsernet. Det er også innspill til Regjeringens eiermelding om Avinor, som er forventet i løpet av høstsesjonen 2016.

Økt konkurranse og effektivisering

Avinor arbeider for å legge til rette for større grad av konkurranse innen flysikringstjenesten. Avinor anbefaler å legge ut 10-20 tårn for konkurranse i perioden 2017-2023. Etablering av fjernstyrte tårn er et sentralt element i arbeidet med kostnadseffektiviseringen og har et potensiale på 40-50 prosent kostnadsreduksjon.

Vil beholde flysikring innenfor konsernet

Avinor anbefaler å beholde flysikringsvirksomheten innenfor konsernmodellen og ikke splitte opp selskapet. Det er aktuelt å etablere et driftsselskap som skal kunne by på aktuelle tårntjenester, både i hjemmemarkedet og internasjonalt.

- Avinor vil vurdere å etablere et slikt selskap allerede i 2016. Selskapet kan være heleid av Avinor, men vi er også åpne for å invitere andre eiere, understreker konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Avinors samfunnspålagte oppgaver må regnes med

De samlede kostnadene for Avinors samfunnspålagte oppgaver, som ambulanseberedskap, tjenester for forsvaret, opplæring av flygeledere og utredningsoppgaver, utgjør omkring 5-600 mill. kroner per år. Dette er kostnader som må hensyntas i et konkurranseregime.

Strategisk eiendomsutvikling

Avinor ønsker å videreutvikle det økonomiske potensialet som ligger i eiendomsmassen ved de store lufthavnene. Dette er i tråd med utviklingen internasjonalt. Det blir blant annet vist til Stockholm lufthavn, Arlanda, som har kommet langt på dette området. De næringstomter som er mest aktuelle for utvikling ved de fire største lufthavnene til Avinor har et utbyggingspotensiale på om lag 900 000 kvadratmeter og representerer store verdier. Det vises til at salget av Hotell Radisson Blu på Gardermoen i 2015 dokumenterer at det er grunnlag for at det kan utvikles betydelige merverdier innenfor eiendom som senere kan realiseres til bruk i fremtidige investeringer for luftfarten.

Klimafokus avgjørende

Planen fremhever at miljø- og klimaspørsmål vil få stadig større fokus innen luftfarten. Omfattende tiltak må iverksettes for å nå klimamålene. Ikke minst vektlegges betydningen av storstilt produksjon av bærekraftig biojetdrivstoff som kan konkurrere prismessig med fossilt drivstoff.

- Avinor er første ute med å tilby biojetdrivstoff til alle flyselskap på Oslo Lufthavn. Å bedre miljøprestasjonen er avgjørende for å få aksept for kapasitetsøkende investeringer, sier Falk-Petersen.

Private aktører på lufthavnene

Avinor vil legge til rette for økt bruk av private aktører gjennom konkurranseutsetting. Allerede i dag er nærmere 90 prosent av sysselsatte på Avinors lufthavner ansatt i andre selskaper. Gjennom konsernets moderniseringsprogram blir flere alternative driftsmodeller som innebærer bruk av private aktører utredet.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen