Økt kapasitet og klar for nye utfordringer

Økt kapasitet og klar for nye utfordringer

Avinor har publisert sin års- og samfunnsansvarsrapport for 2016. Rapporten dokumenterer blant annet hvordan selskapet arbeider for å sikre hele Norge gode luftfartstjenester og samtidig er en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Konsernsjef Dag Falk-Petersen understreker at det er Avinors samfunnsoppdrag å sørge for tilstrekkelig kapasitet i luftfarten:

- De som har behov for å reise med fly, skal få mulighet til å gjøre det på en sikker, effektiv og mest mulig miljøvennlig måte, sier han.

Betydelig kapasitetsøkning

Falk-Petersen viser blant annet til at landets hovedflyplass til tider har vært fylt til trengsel og at de reisende på Bergen lufthavn har opplevd at innsjekkingskøene har strukket seg langt utenfor terminalen i morgenrushet. Dette understreker, ifølge konsernsjefen, hvor viktig det har vært å satse på en betydelig kapasitetsøkning og nye terminaler på de to største lufthavnene. Den 27. april i år er det offisiell åpning av nye Oslo lufthavn, og 17. august åpner den nye terminalen i Bergen. Rapporten dokumenter at de omfattende anleggsarbeidene har blitt gjennomført uten forstyrrelser av trafikken. Regulariteten – et mål på hvor stor andel av trafikken som blir gjennomført – har vært 99 prosent. Punktligheten har vært 87 prosent for konsernet samlet. Tett oppfølging og kontinuerlig fokus på HMS har også sørget for lavt skadeomfang blant ansatte i anleggsprosjektene.

De neste store planleggingsprosjektene Avinor skal ta fatt på er nye lufthavner i Bodø og på Helgeland. Det pågår også omfattende utbygginger i Tromsø og Stavanger. På Oslo lufthavn planlegges det for økt kapasitet på non-schengenområdet for å kunne håndtere økt interkontinental trafikk. Og om noen år vil det etter prognosene også være behov for en tredje rullebane på Oslo lufthavn.

Bedre kundeopplevelser

- Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kundeopplevelsen, sier Falk-Petersen. Med den nye terminalen på Bergen lufthavn blir kollektivtilbudet i tilbringertjenesten dramatisk forbedret, med direkte overgang til bybanen fra den nye terminalen. Målet er en kollektivandel på 50 prosent i 2020. Oslo lufthavn har allerede europarekord i kollektivandel i tilbringertjenesten – over 70 prosent av passasjerene reiser kollektivt til og fra lufthavnen. De nye terminalene ivaretar også hensynet til universell utforming i alle bygg og installasjoner. Kapasiteten i sikkerhetskontrollen er økt på alle de største lufthavner, og det er lagt til rette for automatiserte løsninger for både innsjekk, bagasjehåndtering, billettkontroll og ombordstigning. Nye serveringsfasiliteter og spesielle tilbud til barnefamilier bidrar også til å bedre kundeopplevelsen.

Klimautfordringen

- Utslipp av klimagasser er en stor utfordring, også for luftfarten, understreker Falk-Petersen. Globalt er luftfarten ansvarlig for omkring 2 prosent av de totale klimagassutslippene, i Norge omkring 5 prosent, inkludert utlandstrafikken.

- Dette tar vi på største alvor, sier konsernsjefen. - Avinor samarbeider tett med flyselskapene for reduserte utslipp. Utviklingen av enda mer drivstoffgjerrige fly, introduksjon av jet biodrivstoff - og etter hvert også elektriske fly i passasjertrafikken, vil bidra til å avhjelpe klimautfordringene. Avinor er, og skal fortsatt være, en sterk pådriver for å finne løsninger som sikrer at næringen utvikler og anvender gode miljø- og klimaløsninger, avslutter Falk-Petersen

Solid resultat

Konsernets driftsinntekter i 2016 var 10,8 mrd.kroner (11,9 mrd. kroner i 2015), med et resultat etter skatt på 1.0 mrd. kroner (2,4 mrd. kroner i 2015). Resultatet i 2015var positivt påvirket av en engangsgevinst ved salg av eiendom.

Konsernets moderniseringsprogram innfridde med god margin målet på 300 millioner kroner i effektivisering og kostnadsbesparelser i 2016. Målsatt kostnadsbesparelse er 600 millioner kroner per år fra 2018 i forhold til konsernets tidligere finansielle langtidsplan. Målsatt akkumulert besparelse i perioden 2015 – 2018 er 1,5 milliarder kroner.

Les årsrapporten for 2016 her.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen