Økt fokus på HMS i anleggsbransjen

Økt fokus på HMS i anleggsbransjen

Arbeidstilsynet har beregnet at arbeidsskadene i bygg- og anleggsvirksomheten i Norge hvert år forårsaker 4500 tapte leveår med full helse. Det samfunnsøkonomiske tapet er i størrelsesorden 1.5 milliarder kroner. En systematisk tilnærming til HMS vil redusere både skadeomfanget og de samfunnsøkonomiske kostnadene.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

En systematisk tilnærming krever at HMS integreres i hele byggeprosjektet. Byggherren skal gjennom hele anleggsprosessen påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Anleggsplasser er ekstra utsatt med tanke på at store tunge maskiner er i bruk, masser flyttes, og mange mennesker er involvert.

For å unngå skader og ulykker må det tas hensyn til HMS gjennom planlegging og prosjektering av prosjektet, i tillegg til god organisering og oppfølging av arbeidet i utførelsesfasen. Til tross for økt fokus på HMS skjer det ulykker på anleggsområder.

I september kunne vi lese om en arbeidsulykke med en gravemaskin i Sunndal i Møre og Romsdal. En gravemaskin ble kjørt utfor en skrent og veltet deretter flere titallsmeter ned. Personen som kjørte gravemaskinen døde på stedet.

– Bakgrunnen for akkurat denne ulykken kan jeg ikke svare på. Generelt er min erfaring at hovedårsaken til alvorlige hendelser skyldes enten manglende eller mangelfull kompetanse, sier Hilde Waage, sjef for HMS i Kruse Smith Entreprenør. Waage sitter også som leder i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) sitt HMS-utvalg.

Utfordringer med koordinering av HMS

Waage mener det er flere forhold som gjør at HMS ikke blir fulgt opp på en god nok måte. Hun peker blant annet på forhold ved valg av entreprisemodell og utforming av konkurransegrunnlaget.

– Utfordringene er ulike avhengig om det er store områder i antall kvadratmeter eller om det er store prosjekter med mange forskjellige virksomheter. Utfordringen generelt i forhold til koordinering kan være manglende sanksjonsmuligheter i entreprisemodellen, sier Waage.

– I tillegg er det forskjell på den enkelte virksomhets forståelse og kompetanse. Her kan byggherren spille en viktig rolle gjennom å lage gode konkurransegrunnlag hvor risiko er beskrevet og ulike tiltak kan prises slik at ikke HMS blir konkurransedrivende, forteller Waage.

– Generelt mener jeg at god planlegging av rigg og logistikk, god kommunikasjon, samt rett kompetanse hos de involverte i prosjektene er grunnleggende for HMS, avslutter Waage.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen