Nytteverdi gjennom samarbeid i Elsmart-rådet

Nytteverdi gjennom samarbeid i Elsmart-rådet

I Norge går 67% av alle nettmeldinger via Elsmart, og Elsmart-løsningene fra Powel blir brukt av rundt 35 norske nettselskap og flere i Sverige. For tre år siden ble Elsmart-rådet dannet. Rådet sørger for at utviklingen av porteføljen blir styrt i rett retning, og er et samarbeidsprosjekt mellom kundene og Elsmart.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Elsmart-rådet består av valgte representanter fra kundebedriftene i Norge og er et selvstyrende organ. Nettselskapene stemmer inn sine representanter, og i tillegg består rådet av to representanter fra Powel - en sekretær og en fagansvarlig.

Tanken som lå bak dannelsen var et ønske om å gjøre det enklere for kundene å påvirke utviklingen av Elsmart. I tillegg til å jobbe med videreutvikling er rådet dessuten med på å finansiere deler av utviklingen.

- For oss har det alltid vært viktig å jobbe tett på kundene våre, og Elsmart-rådet har fungert veldig bra i så måte, sier Torstein Løvseth, salgssjef i Elsmart og sekretær i rådet. I tillegg har vi også fått gode tilbakemeldinger fra andre ansatte i Powel som har hatt nytte av å se hvordan vi arbeider. Det fine med modellen er at det tvinger deg til å se fremover. Dette er virkelig et brukerråd som er fremtidsrettet i sin tankegang.

Standardisert og billigere

Nåværende leder for Elsmart-rådet er Thomas Grønfjell, tilsynsingeniør i Helgeland Kraft. Grønfjell har jobbet innen nettbransjen siden 1995 og stiftet først bekjentskap med Elsmart-produktene da han jobbet på målersiden. Hos Helgeland Kraft har de jobbet med produktene siden 2010. Grønfjell er svært fornøyd med Elsmart-rådet.

[img id="1"]

- For meg har det vært en utrolig god erfaring, og det er veldig positivt at vi kan fortelle Powel hva vi ønsker fremover og hvordan de ulike saken skal prioriteres i forhold til hverandre, sier han. Det at vi er flere som går sammen og utfordrer Powel til å lage nye funksjonaliteter gjør jo både at det blir billigere og at systemene blir mer standardiserte.

Han synes det er utelukkende positivt at nettselskaper snakker mer sammen og får til mer standardisering.

- Vi er jo ikke konkurrenter og jobber alle med installatører som har de samme behovene. Dess mindre forskjellige måter man har å jobbe på jo enklere blir det, og det gjør jo at vi alle får et bedre samarbeid mot våre kunder og samarbeidspartnere.

Elsmart-råd og årlig brukerforum

Elsmart-rådet har jevnlige online-møter gjennom året hvor de tar opp og diskuterer saker i tillegg til to fysiske møter per år. Her er Elsmart brukerforum inkludert. Hvert medlem har ansvar for ulike produkter, tanken er at prosessen og resultatet blir bedre med mer spissede ansvarsområder. I tillegg er det satt ned ulike faggrupper som varierer fra for eksempel AMS og daglig drift til NEK399 konsekvenser og endringsbehov.

- Her trekker vi også inn ressurspersoner fra nettselskapene på de ulike feltene, selv om disse ikke er medlemmer i Elsmartrådet. Det er viktig å jobbe på tvers også, slik at vi ikke bare jobber med egne folk hele tiden. Flere grupper jobber også med å drive frem nye integrasjoner med ulike andre fagsystemer som Elsmart-kundene har felles. Av slike system kan nevnes KIS, NIS og regnskapssystemer, forteller Grønfjell.

Under det årlige brukerforumet orienterer rådet resten av Elsmart-kundene om hva som er utført siste år og hva som planlegges iverksatt videre, i tillegg til at Powel presenterer de store linjene i forhold til Elsmart-utviklingen. Det er enkelt å følge med på utviklingen siden alle nettselskapene som bruker Elsmart kan følge arbeidet i Elsmart-rådet i form av referater fra møter og et levende utviklingsdokument.

[img id="2"]

Samarbeidet mellom Powel og Elsmart-rådet fungerer bra med klare rammer når det gjelder rollefordeling. Powel styrer de store linjene, for eksempel hvilke teknologier som skal ligge bak en løsning. Rådets styrke ligger i å prioritere og ta opp ideer som berører kundedelen og å melde inn kundedrevet utvikling. Ofte er det snakk om små, men viktige ting, innen eksisterende løsninger.

- Siden kontaktnettet er bredt er de flinke til å fange opp kundebehov og nye lover og regler. For oss er de ofte vår lyttepost ut mot NVE for eksempel, og også mot kundebehovene, sier Løvseth.

Resultat og videre mål

I løpet av de tre årene Elsmart-rådet har eksistert har medlemsbedriftene utviklet samarbeidet seg i mellom og sørget for en større grad av standardisering. Den gode dialogen mellom Powel og kundene blir satt pris på av begge partner og har vist seg å også ha nytteverdi for våre kunders kunder.

Mye har blitt utrettet på disse tre årene, men noen resultater veier alltid tyngre enn andre. For Grønfjell var en av de største «seirene» at de fikk laget et nytt skjema for Elsmart Nettmelding.

- Dette betyr at alle nettselskap med Elsmart jobber ut fra samme mal, slik at alle skjema som skal fylles ut kan bli identiske samtidig som de er konfigurerbare. Det er vi stolte over fordi vi klarte å gjennomføre en skikkelig kvalitetsheving. Konfigureringen nå er blitt mye enklere for alle. Jeg er også utrolig glad for kart- og matrikkelintegrasjon. De funksjonen hjelper oss veldig mye.

Elsmart-rådet har satt i gang med årets arbeid og for 2016 er et av deres fremste mål å få gjort ferdig Elektrikermelding. Dette er et prosessbasert verktøy for installatør, kunde og nettselskap som skal ytterligere forenkle kommunikasjonen mellom alle parter.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen