Nytt forskningssamarbeid skal gi rimeligere offshore vindkraft

Nytt forskningssamarbeid skal gi rimeligere offshore vindkraft

Produksjonen av fornybar energi øker hvert år i Europa. Satsingen på offshore vindkraft er et viktig steg på veien mot en fremtid uten fossile energikilder.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kostnadene må imidlertid ned for at offshore vind skal bli konkurransedyktig. REDWIN (REDucing cost in offshore WINd by integrated structural and geotechnical design) er et nytt FoU-prosjekt som skal utvikle bedre metoder for mer optimal design og rimeligere vindkraft til havs.

Vindturbiner til havs konstrueres på ulike måter avhengig av vindforhold, bølgehøyder, havstrømmer, vanndybder og grunnforhold. Det er tidskrevende å anlegge en hel vindpark med store variasjoner og et stort antall vindturbiner. For å optimalisere prosjekteringen og konstruksjonene trengs derfor gode regneverktøy.

[factbox id="1"]

Geoteknikerne som jobber med fundamentet og strukturingeniørene som jobber med konstruksjonen opererer per i dag innenfor hvert sitt fagområde. Det finnes ingen gode verktøy som kobler de to områdene sammen, slik at man i fellesskap kan finne de beste løsningene.

En konsekvens av dette er at det ofte kreves flere omganger med beregninger fra begge faggruppene for å finne en løsning som tilfredsstiller alle krav. Prosjekteringen blir derfor ofte unødig tidkrevende, og de valgte løsningene ikke nødvendigvis de mest optimale. Siden fundamentering av vindmøller står for 25 – 30% av utbyggingskostnadene, er det her et stort innsparingspotensial.

REDWIN bringer faggruppene sammen for å utvikle bedre metoder i fellesskap. Målet er å utvikle modeller som beskriver jord og fundament, og som kan "sys" sammen med beregningsprogrammene som strukturingeniørene bruker i dag. Dette vil kunne bidra til en mer optimal design – og rimeligere vindkraft til havs.

 

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen