Nytt forskningssamarbeid skal gi rimeligere offshore vindkraft

Nytt forskningssamarbeid skal gi rimeligere offshore vindkraft

Produksjonen av fornybar energi øker hvert år i Europa. Satsingen på offshore vindkraft er et viktig steg på veien mot en fremtid uten fossile energikilder.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kostnadene må imidlertid ned for at offshore vind skal bli konkurransedyktig. REDWIN (REDucing cost in offshore WINd by integrated structural and geotechnical design) er et nytt FoU-prosjekt som skal utvikle bedre metoder for mer optimal design og rimeligere vindkraft til havs.

Vindturbiner til havs konstrueres på ulike måter avhengig av vindforhold, bølgehøyder, havstrømmer, vanndybder og grunnforhold. Det er tidskrevende å anlegge en hel vindpark med store variasjoner og et stort antall vindturbiner. For å optimalisere prosjekteringen og konstruksjonene trengs derfor gode regneverktøy.

[factbox id="1"]

Geoteknikerne som jobber med fundamentet og strukturingeniørene som jobber med konstruksjonen opererer per i dag innenfor hvert sitt fagområde. Det finnes ingen gode verktøy som kobler de to områdene sammen, slik at man i fellesskap kan finne de beste løsningene.

En konsekvens av dette er at det ofte kreves flere omganger med beregninger fra begge faggruppene for å finne en løsning som tilfredsstiller alle krav. Prosjekteringen blir derfor ofte unødig tidkrevende, og de valgte løsningene ikke nødvendigvis de mest optimale. Siden fundamentering av vindmøller står for 25 – 30% av utbyggingskostnadene, er det her et stort innsparingspotensial.

REDWIN bringer faggruppene sammen for å utvikle bedre metoder i fellesskap. Målet er å utvikle modeller som beskriver jord og fundament, og som kan "sys" sammen med beregningsprogrammene som strukturingeniørene bruker i dag. Dette vil kunne bidra til en mer optimal design – og rimeligere vindkraft til havs.

 

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen