Hvordan skal vi redusere utslippene i havnene? Kystverket er med i nytt forskningsprosjekt.
Hvordan skal vi redusere utslippene i havnene? Kystverket er med i nytt forskningsprosjekt. (Foto: Olav Helge Matvik / Kystverket)

Nytt forskningsprosjekt om nullutslippshavner

Kystverket er med på et nytt forskningsprosjekt som skal stake opp kursen mot nullutslippshavner.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Et nytt forskningsprosjekt ledet av SINTEF skal se nærmere på hvilke muligheter og barrierer havner møter for å kunne bli nullutslippshavner og energiknutepunkt for lav- og nullutslippsdrivstoff. Kystverket er en av prosjektdeltakerne sammen med Kristiansand Havn KF, Narvik Havn KF, Oslo Havn KF, KS Bedrift Havn og Norske Havner.

Lite forskning

Som sentrale aktører i både land- og sjøtransport vil havnene ha en nøkkelrolle i det grønne skiftet for å ta i bruk mer lav- og nullutslippsteknologi i transportsektoren. Det er imidlertid lite forskning og kunnskap om denne nye rollen for havnene, hva det betyr for havnedriften, og hvordan de skal gjennomføre overgangen til å bli nullutslippshavner.

Prosjektet «Transition Towards Zero Emission Ports (TRAZEPO)» skal identifisere muligheter og barrierer som møter ulike typer havner, blant annet avhengig av deres geografiske plassering, ulike roller i regionale transport- og logistikknettverk, type eierforhold, og annet. Forskningsprosjektet skal blant annet utarbeide et veikart med anbefalinger om hvordan havnene kan bidra til en mer bærekraftig transportsektor.

– Vi er glade for at prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet slik at vi kan bidra til å framskynde det grønne skiftet i havne-Norge og i sjøtransporten, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen.

– Som transportetat er det viktig for Kystverket å støtte opp om og delta i FoU-arbeid som bidrar til oppnåelse av klimamålene i Nasjonal transportplan 2018-2029 og i klimameldingen.

Deltar i flere prosjekter

Kystverket deltar allerede i forskningsprosjektet «Greening the Fleet (GREENFLEET)», som også ledes av SINTEF og som skal analysere utfordringer og muligheter ved skipsfartens overgang fra fossilt drivstoff til lavutslipps energiteknologi. De to forskningsprosjektene vil utfylle hverandre og gi en helhetlig tilnærming til det grønne skiftet i sjøtransport og havn.

Utover prosjektlederen SINTEF er Kystverket den eneste aktøren som deltar i begge forskningsprogrammene.

TRAZEPO vil motta støtte 8,4 mill. kroner fra Norges forskningsråds program ENERGIX, og prosjektet skal vare i tre år med oppstart våren 2018.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen