Nytt Enova-tilbud skal gjøre offentlig transport grønnere

Nytt Enova-tilbud skal gjøre offentlig transport grønnere

Enova skjerper innsatsen overfor offentlig transport. Et nytt støtteprogram skal bidra til økt bruk av elektrisitet både på sjø og land.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri, men det krever et kraftig løft innen teknologi og innovasjon. Fylkeskommuner og kommuner står for store innkjøp, og vi ønsker å legge til rette for at de i større grad kan fremme teknologiutvikling og miljø gjennom innkjøpene sine, sier Rune Holmen, Enovas programsjef innen industri, transport og ny teknologi.

Stort potensial

Målet med det nye programmet Støtte til infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester er at batterier og eventuelt andre nullutslippsløsninger skal bli vanligere i offentlige transporttjenester.

– Hvis for eksempel helt eller delvis elektrisk drift blir standard for ferger og hurtigbåter, reduserer vi betydelige utslipp, og også på land er det store gevinster å hente. Norske busser alene slipper årlig ut 350 000 tonn CO2, og særlig bybusser vil være aktuelle for elektrifisering, sier Holmen.

Rutegående transport som det offentlige kjøper inn er ifølge Enova en viktig arena for å introdusere nye teknologier:

– Rutene er faste og til dels korte, så de teknologiske og økonomiske utfordringene er mindre enn på andre områder. Samtidig vil erfaringene ha mye å si utover det enkelte sambandet eller linjen. Særlig på de maritime løsningene er norsk leverandørindustri helt i front, så her har Norge en gyllen mulighet til virkelig å bidra i den globale klimakampen gjennom å spre teknologiene internasjonalt, sier Holmen.

Skal drive utviklingen framover

Med det nye støtteprogrammet vil Enova sikre at det offentlige kjøper inn mer energieffektive transporttjenester. Det innebærer at programmet vil endre seg over tid, for å kunne fortsette å drive teknologiutviklingen framover når nye løsninger er innarbeidet i markedet.

– Et eget program tillater oss å tilpasse tilbudet etter hvert som markedet utvikler seg. Blant annet kan vi gjennom krav til støttenivå og kostnadseffektivitet gradvis trappe ned overfor spesifikke løsninger, som for eksempel når bruk av batterier ikke lenger er dyrere enn alternativet eller de blir valgt uansett, sier Holmen.

Skreddersydd

Enova har allerede tildelt over 400 millioner kroner i støtte til landanlegg til lavutslippsferger i Hordaland, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Mens pilot- og demonstrasjonsprosjekter fortsatt skal søke på Enovas program for ny teknologi, skal øvrige anbudsprosjekter nå sluses inn i det nye programmet.

– Disse prosjektene er spesielle, fordi de i tillegg til kravene i statsstøtteregelverket – som Enova forholder seg til – må ivareta kravene i regelverket for offentlige anskaffelser. Vi ser det derfor som mest hensiktsmessig å håndtere transportprosjekter knyttet til offentlige anbudsprosesser i et skreddersydd program som vi kan justere uten at det påvirker andre innsatsområder, sier Holmen.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen