FØRST UT: Nye Veiers Johan Arnt Vatnan er pådriver for totale samhandlingskontrakter i hele plan- og byggeprosessen. Her i E6-samtale med statsminister Erna Solberg i september i fjor.
FØRST UT: Nye Veiers Johan Arnt Vatnan er pådriver for totale samhandlingskontrakter i hele plan- og byggeprosessen. Her i E6-samtale med statsminister Erna Solberg i september i fjor. (Foto: Nye Veier)

Nye Veier prøver ut total samhandling

Nye Veier i Trøndelag er først ut i norsk anleggsbransje med en såkalt IPL-kontrakt – integrert prosjektleveranse. Den innføres på E6-strekningen Kvål–Melhus sentrum, med planlagt byggestart høsten 2019.

  • IPL
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Med IPL åpner vi for kontraktuell samhandling mot felles mål mellom byggherre, entreprenør og rådgiver i alle faser av prosjektet. Partene forplikter seg altså til å samhandle tett – og samlokalisert – fra start til mål, sier Johan Arnt Vatnan, prosjektdirektør for Nye Veier E6 Trøndelag.

Betydelige gevinster

Allerede ved opprettelsen av Nye Veier i 2015, ble det bestemt å benytte totalentreprise som kontraktsform, i tillegg til tidlig involvering av entreprenør, for å sikre optimal gjennomføring av veiprosjektene.

Siden den gang har integrert samhandling i kontraktene blitt stadig mer aktuelt. Ved to Nye Veier-prosjekter som snart velger entreprenør (E6 Ranheim–Værnes og E 39 Mandal øst–Mandal by), inviteres da også tilbyderne til å samhandle om alle deler av prosjektet, innenfor byggherrens maksimumspris, før kontrakten lukkes som totalentreprise.

NØDVENDIG LØFT: Lars Bjørgård leder Nye Veiers E6-utbygging sør for Trondheim, fra Ulsberg til Melhus sentrum. Så langt i planprosessen er de samlede kostnadene for hele denne strekningen redusert med 20 prosent, og reisetida forkortet med 20 minutter. Nå skal ytterligere gevinster oppnås med IPL, "en banebrytende kontrakts- og samhandlingsmodell", ifølge Bjørgård. Foto: Nye Veier

– I disse to kontraktene snakker vi med andre ord om samhandling i utviklingsfasen. Men i Kvål–Melhus-kontrakten tar vi sikte på total samhandling gjennom hele prosjektgjennomføringen og lager et pilotprosjekt for å etablere IPL som realistisk gjennomføringsmetodikk, med egen kontraktsmal. I Norge er dette helt nytt i infrastrukturprosjekter, men erfaringer fra bl.a. Australia, Sverige og Finland viser at det er betydelige gevinster å hente, påpeker Vatnan (se fakta om IPL).

Må snu utviklingen

Til eventuelle skeptikere sier prosjektdirektøren:

– I motsetning til andre industrinæringer, har produktiviteten i norsk bygge- og anleggsbransje gått ned siden 1960-tallet. Dessuten er konfliktnivået i bransjen for høyt og innovasjonen for lav. Resultatet er ofte unødvendig dyre prosjekter med meningsløs lang planleggings- og byggetid. Dette er ytterst urovekkende, og Nye Veier skal være med å snu utviklingen!

Ifølge Vatnan er tillitsbaserte kontraktsmodeller noe av det mest effektive i denne snuoperasjonen. Ved å innføre IPL-kontrakter mener han at Nye Veier:

  • lettere vil nå målet om at det ikke skal være person- eller miljøskader i byggefasen og ferdige anlegg.
  • øker verdien og nytten av prosjektene.
  • blir særlig attraktiv for ambisiøse rådgivere og entreprenører.
  • medvirker til produktivitetsvekst i bygg- og anleggsvirksomhet.
  • gjennomfører veiprosjektene raskere.
  • unngår tvister blant hoveddeltakerne i prosjektet.
  • sikrer at bruksnytten til anleggene ivaretas i hele levetida.
  • blir pådriver for nye løsninger og gjennomføringsmetodikk.

– Unik «startetappe»

Nye Veiers styre har godkjent gjennomførings- og kontraktsstrategien for E6 Kvål–Melhus sentrum. Det betyr klarsignal for IPL.

Dette er første prosjekt i Nye Veiers omfattende E6-utbygging sør for Trondheim. Konkurransegrunnlaget for Kvål–Melhus S blir etter planen utlyst 20. juni. Én uke etter (27/6) inviterer veiselskapet til tilbudskonferanse på Værnes om IPL-metodikken. Entreprenør og rådgiver (IPL-partnere) velges på nyåret 2019.

– Denne «startetappen» er 7 kilometer lang og byr ikke på de største veitekniske utfordringene. Men for ærgjerrige entreprenører og rådgivere er oppgaven unik fordi vi velger en banebrytende kontrakts- og samhandlingsmodell, sier utbyggingssjef i Nye Veier E6 Trøndelag, Lars Bjørgård.

Bjørgård har nesten 30 års erfaring fra Statens vegvesen og er overbevist om IPL-kontrakter vil gi norsk veibygging et helt nødvendig løft.

– Bransjen vår har lenge vært preget av destruktiv og fordyrende kontraktsstrid. Derfor trenger vi forpliktende, tillitsbasert samhandling i hele plan- og byggeprosessen, poengterer utbyggingssjefen.

Ifølge Bjørgård blir den valgte kontraktsmodellen et viktig bidrag til Nye Veiers arbeid med kostnadseffektiv og nytenkende utbygging.

– Erfaringer fra bl.a. Finland viser at entreprenører som har deltatt i denne kontraktsformen, ikke ønsker seg tilbake til tradisjonelle kontrakter. Nå håper vi at også norsk entreprenørbransje kjenner sin besøkelsestid, og vil prøve seg i konkurransen som snart lyses ut, sier Bjørgård.

Byggestart for E6 Kvål–Melhus S planlegges høsten 2019. Ved årsskiftet 2020/2021 er veien fullført med fire felt og 110 km/t. Prosjektets totalkostnad: ca. 1 milliard kroner inkl. mva.

Fakta om IPL

Grunnlaget:
Tett samarbeid og økonomiske fellesinteresser mellom partene i prosjekterings- og gjennomføringsfasen, med raske avklaringer til felles beste, basert på prosjektets verdier. 

Sentrale elementer:
• Tidlig involvering av alle viktige aktører. Det vil si når påvirkningsgraden er størst, og kostnadene lavest for å benytte innovativ kunnskap.

• Risikoområdene avklares tidlig, blir redusert og plasseres hos dem som har størst mulighet til å håndtere risikoen. Avtalen er imidlertid basert på at partenes sterke fellesinteresser vil gjøre bestemmelser om risikofordeling overflødige.

• Åpen bok mellom deltakerne. Fortjenesten avtales og fordeles tidlig. Hvor stor den blir til slutt, vil avhenge av i hvilken grad prosjektet lykkes.

• Enkle og tydelige incitamenter for å redusere prosjektkostnader, samt oppnå definerte hovedmål for prosjektet.

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

Til toppen