Nye milepæler i jernbanereformen
(Foto: Erik Burås / Studio B13)

Nye milepæler i jernbanereformen

- Regjeringen har store ambisjoner for norsk jernbane. Bevilgningene har økt kraftig de siste årene, og det satses betydelig på jernbane i ny Nasjonal transportplan. Like viktig for sektoren er reformarbeidet som regjeringen er godt i rute med, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bane NOR og Jernbanedirektoratet har nå vært i drift siden nyttår, og i april ble flere selskaper skilt ut fra NSB og overført til Samferdselsdepartementet: Billetteringsselskapet Entur AS, Mantena AS som driver togvedlikehold og materiellselskapet Norske tog, som skal eie alle togsett. I tillegg ble Rom Eiendom utfisjonert av NSB og en del av Bane NOR-konsernets virksomhet 1. mai.

- Med dette tar vi et nytt skritt i arbeidet med å skape en enda bedre jernbane. Tydeligere organisering og økte investeringer betyr bedre tilbud til de reisende. Med departementet som eier sikrer vi at oppgavene fortsatt løses på en god måte, samtidig som perspektivene i selskapene kan favne hele jernbanesektoren, sier samferdselsministeren.

Konkurranse om persontransport

Når det gjelder konkurranseutsetting av persontransporten, ønsker vi å sikre tilstrekkelig tid for tilbyderne og direktoratet til å levere tilbud, vurdere dem og forhandle med den/de mest aktuelle tilbyderne. Tidspunktet for trafikkstart for trafikkpakke sør blir derfor endret til juni 2019. Det tas sikte på å sende ut konkurransegrunnlaget i oktober/november, og at valgt operatør som tidligere forutsatt skal få ett års tid til å forberede trafikkstart.

Med jernbanereformen gjennomfører regjeringen en kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som man sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt.

Konkurranseutsetting av persontransporten er en viktig del av dette.

- Regjeringen mener konkurranse om persontransport med tog vil redusere kostnadene og øke kvaliteten i persontogtransporten, sier Solvik-Olsen.

Han understreker at gjennomføring av konkurranser må planlegges godt for å bli vellykket og at tilbyderne må få rimelig tid til å utvikle sine tilbud.

- I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på (pensjonsforhold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, slik at trafikkstart kan finne sted i desember 2018. Tidspunkt for trafikkstart endres derfor til juni 2019 for trafikkpakke 1, sier Solvik-Olsen. Trafikkstart for pakke 2 vil være i desember 2019, som tidligere offentliggjort.

Regjeringen vil presentere en helhetlig plan for konkurranseutsettingen de kommende årene, i statsbudsjettet for 2018. En fremdriftsplan for trafikkpakkene Sør og Nord vil bli lagt fram senest i statsbudsjettet 2018.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen