– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.
– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, forteller Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. (Foto: Knut Opeide)

Nye aktører på vei inn i bompengesektoren

Utstedervirksomheten skal rendyrkes og skilles ut fra bompengeselskapene. Markedet åpner opp for norske og europeiske aktører.

  • Bompenge
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Utstederforskriften, som blant annet legger føringer for hvordan den nye utstedervirksomheten skal fungere, er nå sendt ut på høring.

– Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med bompengereformen ved å profesjonalisere sektoren ytterligere og legge grunnlaget for fremtidig drift i tråd med europeiske standarder, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Vegdirektoratet.

Får hovedansvaret for å håndtere AutoPASS-betaling

De nye utstederne vil få hovedansvaret for å håndtere kundeservice og betaling fra alle brukere med avtale og bombrikke på veg og ferje.

For å sikre kontinuitet, legges det opp til en overgangsperiode for bompengeselskapene til å skille ut, eller avvikle, egne utstedervirksomheter på 18 måneder fra forskriften trer i kraft.

Åpner opp for andre tjenester

– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap. De nye utstederne vil få ansvar for å håndtere alle transaksjoner foretatt av en og samme kunde i AutoPASS anlegg i hele landet, forteller Jensen.

– Med den nye ordningen vil brukeren få mulighet til å forholde seg til kun ett selskap, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Han legger til at det vil bli mulig for de nye utstederne å tilby andre tjenester og produkter, som f.eks. elektronisk kjørebok og parkering.

Staten skal tilrettelegge, godkjenne og føre tilsyn

Statens vegvesen vil få ansvar for å tilrettelegge for utskillelse av utstedervirksomheten, godkjenne og føre tilsyn med de nye selskapene, være klageorgan for brukere og tvisteløsningsorgan for saker mellom bompengeselskaper og utstedere, i tillegg til andre oppgaver som Norge er forpliktet til å følge opp i forhold til internasjonalt regelverk på området.

Vi har nådd en viktig milepæl i arbeidet med bompengereformen ved å profesjonalisere sektoren ytterligere og legge grunnlaget for fremtidig drift i tråd med europeiske standarder.

- Åge Jensen

Hvis alt går etter planen, vil den nye forskriften om utstedervirksomhet tre i kraft 1. januar 2019. Markedet vil da åpnes for nye aktører. De kan være operable fra midten av neste år.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen