Ny støyforskrift på Oslo Lufthavn vedtatt

Ny støyforskrift på Oslo Lufthavn vedtatt

Luftfartstilsynet vedtok 17. desember en revidert støyforskrift for Oslo Lufthavn. Forskrift om støyforebygging, som den formelt heter, regulerer blant annet rullebanebruk og hvilke områder som kan overflys i nærområdene rundt lufthavnen.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dette er således et svært viktig premissdokument både for Norges hovedflyplass og for lokalmiljøet rundt lufthavnen. Gjennom endringer som gjøres i forskriften legges det til rette for at kurvet innflyging kan bli en permanent løsning. Videre etableres det en ny utflygningskorridor nord for østre rullebane.

Reduserte klimagassutslipp

Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger i områdene rundt Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold, kapasitet og andre miljøforhold.

- Vi er fornøyde med resultatet av disse endringene. Den nye forskriften legger til rette for en god balanse mellom ulike miljøhensyn og det viktige samfunnsoppdraget Avinor har. Gjennom bruk av kurvede innflyvninger på permanent basis får vi utnyttet de mulighetene som denne nye teknologien innebærer. Dette medfører både mindre støybelastning der det bor flest mennesker og reduserte klimagassutslipp fra flytrafikken. Samtidig opprettholder lufthavnen tilstrekkelig kapasitet til å avvikle den trafikkmengden vi mener er realistisk innenfor dagens konsept med to rullebaner, sier miljøsjef ved Oslo Lufthavn, Tom Erling Moen.

Ny utflygningskorridor

I det nye regelverket vil utflygningskorridoren nordover på østre rullebane i retning Mogreina utvides. For å unngå overflygninger av de tettest bebygde områdene i Mogreina, ble det i 2011 innført en svært tidlig høyresving etter avgang. Korridoren ble utformet slik at flyene skulle svinge før Hersjøen. Det har vist seg at det ikke er mulig å gjennomføre denne manøveren i mer enn ved 60 – 80 prosent av alle avganger. Utflygningskorridoren endres nå til å tillate overflygninger av Hersjøen, men flyene skal fortsatt fly sør for Mogreina.

- Ved å endre utflygningskorridoren, vil man kunne opprettholde avgangskapasiteten på lufthavnen samtidig som man fortsatt unngår å overfly de områdene i Mogreina hvor det bor flest mennesker, forteller Moen.

Kurvede innflygninger på permanent basis

I dagens støyforskrift praktiseres en lang rettlinjet innflygning til Oslo Lufthavn. 10,5 nautiske mil fra rullebanen, i 5000 fots høyde etablerer alle jetflyene seg på denne rette linjen. Dette ble gjort for å skjerme en rekke tettbebygde områder på Romerike for overflygninger. Samtidig betyr det at man overflyr enkelte områder med tett bebyggelse som ligger rett under denne linjen.

Ny teknologi med kurvede innflygninger kan nå tas i bruk, og gjør det mulig å fly utenom noen av disse bebygde områdene.

- Med de nye innflygningstraséene vil man på samme måte som ved avganger, kunne svinge utenom og mellom bebyggelse. Ved å konstruere disse på en god måte kan man også forkorte innflygningsdistansen. Dette er en vinn-vinn situasjon der man både reduserer antall personer berørt av flystøy og klimagassutslippene, samtidig som man kutter inn reisetiden. Det har vært gjennomført en rekke testflygninger som understøtter dette, sier Moen og avslutter:

- Samtidig ser vi at den støymessige gevinsten av kurvede innflygninger til østre rullebane fra nord, er noe mindre. Selv om mange mennesker får færre overflygninger, vil noen nye beboere i Eidsvoll oppleve flere overflyvninger sammenlignet med tidligere. Forskriften vil tre i kraft 26. mai 2016.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen