Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Hva vil det koste å nå nullvekstmålet for biltrafikken i byområdene? I denne rapporten, skrevet for Klima- og miljødepartementet, har Urbanet Analyse gjennomgått byenes planer. Analysen viser at mange av byene foreløpig ikke har innarbeidet nullvekstmålet i planene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Gjennomgangen viser at det fortsatt planlegges for mange og store vegutbygginger i byområdene. Det bør gjøres en gjennomgang i de enkelte byområdene der investeringene ses i direkte sammenheng med økt kapasitet for den aktuelle transportformen.

[factbox id="1"]

Planlagte kostnader i byområdene gjelder for ulike tidsperioder. Dersom vi fordeler kostnadene per år er det planlagt å investere 2,9 mrd. til kollektivt (uten jernbane) og 0,4 mrd. til sykkel og gange.

Hvis vi forutsetter at all vekst i kollektivreiser kommer av restriktive tiltak på bil vil nullvekstmålet nås på billigst mulig måte. Nødvendig kapasitet får vi billigst med hjelp av buss på veg. Med disse forutsetningene vil kapasitetsøkningen årlig fram mot 2030 koste 1,3 mrd. kr for kollektivt og 0,9 for sykkel og gange. Regnet fram mot 2050 vil de årlige kostnadene for kollektivt være høyere, det skyldes at ledig kapasitet er brukt opp.

Positive tiltak (som økt frekvens) vil gi høyere kostnader. Ved konkret planlegging i byene vil prislappen også bli høyere. Både fordi trafikanter ønsker et bedre kollektivtilbud, og at det i noen tilfeller er mer rasjonelt med baneløsninger.

Last ned rapporten "Kostnadsanslag for bymiljøavtaler" fra Urbanet Analyse AS.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen