Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Hva vil det koste å nå nullvekstmålet for biltrafikken i byområdene? I denne rapporten, skrevet for Klima- og miljødepartementet, har Urbanet Analyse gjennomgått byenes planer. Analysen viser at mange av byene foreløpig ikke har innarbeidet nullvekstmålet i planene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Gjennomgangen viser at det fortsatt planlegges for mange og store vegutbygginger i byområdene. Det bør gjøres en gjennomgang i de enkelte byområdene der investeringene ses i direkte sammenheng med økt kapasitet for den aktuelle transportformen.

[factbox id="1"]

Planlagte kostnader i byområdene gjelder for ulike tidsperioder. Dersom vi fordeler kostnadene per år er det planlagt å investere 2,9 mrd. til kollektivt (uten jernbane) og 0,4 mrd. til sykkel og gange.

Hvis vi forutsetter at all vekst i kollektivreiser kommer av restriktive tiltak på bil vil nullvekstmålet nås på billigst mulig måte. Nødvendig kapasitet får vi billigst med hjelp av buss på veg. Med disse forutsetningene vil kapasitetsøkningen årlig fram mot 2030 koste 1,3 mrd. kr for kollektivt og 0,9 for sykkel og gange. Regnet fram mot 2050 vil de årlige kostnadene for kollektivt være høyere, det skyldes at ledig kapasitet er brukt opp.

Positive tiltak (som økt frekvens) vil gi høyere kostnader. Ved konkret planlegging i byene vil prislappen også bli høyere. Både fordi trafikanter ønsker et bedre kollektivtilbud, og at det i noen tilfeller er mer rasjonelt med baneløsninger.

Last ned rapporten "Kostnadsanslag for bymiljøavtaler" fra Urbanet Analyse AS.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen