Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Hva vil det koste å nå nullvekstmålet for biltrafikken i byområdene? I denne rapporten, skrevet for Klima- og miljødepartementet, har Urbanet Analyse gjennomgått byenes planer. Analysen viser at mange av byene foreløpig ikke har innarbeidet nullvekstmålet i planene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Gjennomgangen viser at det fortsatt planlegges for mange og store vegutbygginger i byområdene. Det bør gjøres en gjennomgang i de enkelte byområdene der investeringene ses i direkte sammenheng med økt kapasitet for den aktuelle transportformen.

[factbox id="1"]

Planlagte kostnader i byområdene gjelder for ulike tidsperioder. Dersom vi fordeler kostnadene per år er det planlagt å investere 2,9 mrd. til kollektivt (uten jernbane) og 0,4 mrd. til sykkel og gange.

Hvis vi forutsetter at all vekst i kollektivreiser kommer av restriktive tiltak på bil vil nullvekstmålet nås på billigst mulig måte. Nødvendig kapasitet får vi billigst med hjelp av buss på veg. Med disse forutsetningene vil kapasitetsøkningen årlig fram mot 2030 koste 1,3 mrd. kr for kollektivt og 0,9 for sykkel og gange. Regnet fram mot 2050 vil de årlige kostnadene for kollektivt være høyere, det skyldes at ledig kapasitet er brukt opp.

Positive tiltak (som økt frekvens) vil gi høyere kostnader. Ved konkret planlegging i byene vil prislappen også bli høyere. Både fordi trafikanter ønsker et bedre kollektivtilbud, og at det i noen tilfeller er mer rasjonelt med baneløsninger.

Last ned rapporten "Kostnadsanslag for bymiljøavtaler" fra Urbanet Analyse AS.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/22. februar 2018

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) legges det opp til en rekke prosjekter for en utbedret og ferjefri E39. – Vi er godt i gang, men vi ser at det ikke er mulig å ferdigstille alle prosjektene innen 20 år, sier prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham. Les hele saken

Til toppen