Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Hva vil det koste å nå nullvekstmålet for biltrafikken i byområdene? I denne rapporten, skrevet for Klima- og miljødepartementet, har Urbanet Analyse gjennomgått byenes planer. Analysen viser at mange av byene foreløpig ikke har innarbeidet nullvekstmålet i planene.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Gjennomgangen viser at det fortsatt planlegges for mange og store vegutbygginger i byområdene. Det bør gjøres en gjennomgang i de enkelte byområdene der investeringene ses i direkte sammenheng med økt kapasitet for den aktuelle transportformen.

[factbox id="1"]

Planlagte kostnader i byområdene gjelder for ulike tidsperioder. Dersom vi fordeler kostnadene per år er det planlagt å investere 2,9 mrd. til kollektivt (uten jernbane) og 0,4 mrd. til sykkel og gange.

Hvis vi forutsetter at all vekst i kollektivreiser kommer av restriktive tiltak på bil vil nullvekstmålet nås på billigst mulig måte. Nødvendig kapasitet får vi billigst med hjelp av buss på veg. Med disse forutsetningene vil kapasitetsøkningen årlig fram mot 2030 koste 1,3 mrd. kr for kollektivt og 0,9 for sykkel og gange. Regnet fram mot 2050 vil de årlige kostnadene for kollektivt være høyere, det skyldes at ledig kapasitet er brukt opp.

Positive tiltak (som økt frekvens) vil gi høyere kostnader. Ved konkret planlegging i byene vil prislappen også bli høyere. Både fordi trafikanter ønsker et bedre kollektivtilbud, og at det i noen tilfeller er mer rasjonelt med baneløsninger.

Last ned rapporten "Kostnadsanslag for bymiljøavtaler" fra Urbanet Analyse AS.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen