Ny kraftledning til Hvaler

Ny kraftledning til Hvaler

NVE har gitt Hafslund Nett tillatelse til å bygge ny kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Den nye ledningen skal bygges som jordkabel i gang- og sykkelvei, men kan bygges som en kombinasjon av luftledning og jord- og sjøkabel dersom Hafslund og kommunene ikke blir enige om kostnadsfordelingen innen 1. januar 2018.

- Det er viktig å sikre god og stabil strømforsyning på Hvaler. Jordkabel i gang- og sykkelsti vil gi små ulemper for omgivelsene utover anleggsarbeidet og arealet som gang- og sykkelvei krever, sier Rune Flatby, avdelingsdirektør i NVE.

Den nye 132 kV kraftledningen skal erstatte dagens 52 kV kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner i kommunene Fredrikstad og Hvaler i Østfold.

Tillatelsen legger til rette for at ny jordkabel kan koordineres med arbeidet med ny gang- og sykkelsti til Hvaler. Denne løsningen forutsetter at kommunene betaler merkostnaden sammenliknet med en luftledning, og at reguleringsarbeidet for gang- og sykkelvei følger gitt tidsplan. Hafslund Nett og kommunene må bli enige og om kostnadsfordeling og en utbyggingsavtale innen 1. januar 2018.

Tillatelse også til luftledning

For å sikre at Hvaler får god strømforsyning selv om partene ikke skulle komme fram til enighet, har NVE gitt Hafslund Nett tillatelse til å bygge ny luftledning til Hvaler med jord- og sjøkabel på strekningene Kråkerøy transformatorstasjon – Ulvedalen og Tangen – Økholmen.

- For å at strømforsyningen til Hvaler skal kunne styrkes så raskt som mulig, har NVE valgt å gi tillatelse også til en luftledning. Luftledningen vil bare bli bygget dersom løsningen med ledning i gang- og sykkelvei ikke lar seg gjennomføre, påpeker Flatby.

Luftledning på strekningen mellom Bukkholmen og Økholmen vil gi store negative konsekvenser for natur- og kulturlandskap, friluftsliv og naturmiljø. Derfor pålegger NVE Hafslund Nett å kable både den eksisterende 18 kV-ledningen og den nye ledningen på denne strekningen, selv om dette er kostbart. NVE stiller også krav om fargesetting av master tilpasset omgivelsene, varsom skogrydding og merking av spennene over Skjelsbusund og Asmalsund for å redusere faren for at fugl skal i kollidere i dem.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen