– DiVA-guiden skal sikre at rett vannledning blir sanert til rett tid og med rett metode, sier Jonny Ødegård i Norconsult.
– DiVA-guiden skal sikre at rett vannledning blir sanert til rett tid og med rett metode, sier Jonny Ødegård i Norconsult. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

Ny guide gir bedre VA-forvaltning

Det norske vann- og avløpsnettet er i forfall. Mye skyldes manglende kompetanse. Norconsult har i samarbeid med Sintef, NTNU og bransjen utarbeidet DIVA-guiden som skal gi bedre VA-forvaltning.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

DiVA – Digital VA-forvaltning – er et stort forskningsprosjekt der analyseverktøy, metoder og modeller er samlet i en guide for planlegging og sanering av VA-anlegg.

– Guiden skal sikre at rett ledning blir sanert til rett tid og med rett metode, sier avdelingsleder VA-prosess, Jonny Ødegård i Norconsult. 

Etterslep

Fakta:

Norconsult har ledet en nasjonal dugnad for utvikling av Digital VA-forvaltning (DiVA). Med på prosjektet har vært SINTEF, NTNU, Asplan Viak, Norsk Vann, Breivoll Technologies, Rosim samt kommuner og vannverk.

Landets 41 000 km med vannrør og 52 000 km med avløpsrør har en typisk gjennomsnittsalder på 30-40 år. Men tilstanden er dårlig, det er beregnet at det vil koste bortimot 200 milliarder kroner å sette nettet i akseptabel stand.

– I VA-sektoren er man klar over etterslepet, men det er usikkerhet knyttet til prioriteringer og gjennomføring, sier Ødegård.

– Vi har Nasjonal Transportplan som legger føringer og planer for bygging av vei og jernbane, men for drikkevann og avløp finnes det ingen slik plan. Det trenger vi, sier han. 

– Et problem er at lovgivningen er spredt over mange departement, og det er vrient å orientere seg om hva som gjelder, mener Ødegård. Foto: Erik Burås / Studio B13

Det er store utfordringer knyttet til mangel på dokumentasjon om vann og avløpssystemenes tilstand. I tillegg kan DiVA-metodikken også bidra til å bygge opp dokumentasjon om VA-anlegg.

– Et problem er at lovgivningen er spredt over mange departement, og det er vrient å orientere seg om hva som gjelder. Små og mellomstore kommuner har liten oversikt over sin infrastruktur, mener Ødegård. 

Digital metodikk

DiVA introduserer en ny, digital metodikk for infrastrukturforvaltning for kommuner og VA selskaper. Guiden er delt inn i tolv hovedområder og gir praktisk veiledning til hvordan problemstillinger innenfor de ulike områdene kan løses.

– Metoden tar i bruk tilgjengelige digitale verktøy i en prosess med samlet kompetanse hos VA-selskapene. Vi har allerede flere kommuner som gjør denne planleggingen etter DiVA-metoden, forteller Ødegård.

Et 100 år gammelt rør kan være bra, mens det kan være tvingende nødvendig å skifte ut et rør som bare er 30 år.

- Jonny Ødegård

– Vi anbefaler kommunene å etablere kompetanse på området. For å kunne gjennomføre fornuftige analyser må de bruke gode data, om for eksempel flaskehalser, tilstandsvurderinger og observasjoner, sier han.

DiVA-metoden vil velge ulike verktøy avhengig av data om tilstand til VA-anleggene. Guiden bruker multikriterieanalyse som involverer økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter.

– Et 100 år gammelt rør kan være bra, mens det kan være tvingende nødvendig å skifte ut et rør som bare er 30 år. Metodikken skal hjelpe kommunene å finne hva som bør gjøres når, sier Ødegård.

Pilot i Porsgrunn

Porsgrunn kommune har vært pilotkunde. Kommunen hadde saneringsplaner i et felt med mye fremmedvann.

– Saneringsplaner kan inneholde forfallsanalyse, flomvern eller risikovurdering av fremmedvann. Kommunene har minst ett av kriteriene som styring for arbeidet, og da får man gjerne løst akkurat det problemet. Men de mangler helheten – andre problem blir ikke fanget opp, sier Jan Tore Andersen i Porsgrunn kommune.

Porsgrunn kommune har brukt DiVA-guiden i sitt saneringsarbeid. Foto: Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune kom inn da guiden var 85 % ferdig. Noe av motivasjonen var de de fikk gjort en del med VA-systemet på et tidligere tidspunkt – og de har fått mulighet til å påvirke verktøyet.

– Kommunen og rådgiverne har kanskje hatt ulike meninger underveis, men det har gitt interessante faglige diskusjoner. Og selv om man er erfaren kan man fremdeles lære noe nytt, innrømmer Andersen.

Der Andersen fikk den største aha-opplevelsen var ved gjennomgang av flomvernanalyse.

Kommunen og rådgiverne har kanskje hatt ulike meninger underveis, men det har gitt interessante faglige diskusjoner.

- Jan Tore Andersen

– Skal du ha et effektivt flomvern må ta høyde for 100-årsflommen. Kommer den må vi lede vannet via gateløp ut til elv og sjø. Alt annet skal vi holde på bakken, ved hjelp av grønne områder, åpne bekker og andre tiltak, sier han.

– Vi laserskannet terrenget og fikk frem en vannvei i modellen. Men der vi trodde at vi hadde en effektiv flomvei klar mot Porsgrunnselva, så hadde noen eiendomsutviklere hevet terrenget. Ikke mye, kanskje for å nivellere en vei – men resultatet er at de i praksis har bygd en demning for eventuelt flomvann, forteller Andersen.

Kun et hjelpemiddel

Målet med DiVA er at norske kommuner klarer å forvalte de urbane VA-systemene på en effektiv måte. Det innebærer at de bør implementere moderne metoder for fornyelse av VA-ledningsnettet.

– Vi legger til rette for alle kunnskapsnivåer. Guiden er delt opp i ulike dataklasser med analyser, fra de enkle til de mer avanserte. Det kan være tema som hydraulikk, ekstreme verdier, og hvordan lede vannet andre veier, sier Ødegård.

– Vi har Nasjonal Transportplan som legger føringer og planer for bygging av vei og jernbane, men for drikkevann og avløp finnes det ingen slik plan. Det trenger vi, sier avdelingsleder VA-prosess, Jonny Ødegård i Norconsult. Foto: Erik Burås / Studio B13

– Skal kommunen jobbe med større, tyngre infrastruktur må de kanskje søke hjelp hos en rådgivende ingeniør, sier han.

– DiVA er ikke en trykknapp som løser alt innen kommunalt VA, men du får metodikken. Guiden er et verktøy som håndterer enhetlig, multikriterieanalyse. Og det har vi savnet, sier Andersen.

– Med denne guiden har man kommet opp med noe matnyttig, Jeg anbefaler andre kommuner å ta verktøyet i bruk. Jeg er veldig fornøyd, i Porsgrunn kommer vi til å jobbe videre med denne metodikken i hvert fall de neste 20 årene, sier Andersen.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen